Korekta deklaracji w czasie kontroli celno-skarbowej

W dniu 1 grudnia 2016 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Większość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wejdzie w życie w dniu 1 marca 2017 r. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej uchyla dotychczas obowiązującą ustawę o kontroli skarbowej i wprowadza na miejsce postępowania kontrolnego nowy typ kontroli – kontrolę celno-skarbową. Niniejszy artykuł poświęcony jest możliwości korekty deklaracji w czasie kontroli celno-skarbowej.

Na wstępie należy wyjaśnić, że obecnie wobec podatników organy podatkowe mogą prowadzić różne typy postępowań: (i) kontrolę podatkową i postępowanie podatkowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz (ii) postępowanie kontrolne prowadzone na podstawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej nie przewiduje zniesienia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego. W przypadku tych postępowań, uprawnienia podatników w zakresie prawa do skorygowania deklaracji w związku z prowadzeniem tych postępowań nie zmienią się. Natomiast postępowanie kontrolne, jak już zostało wspomniane na początku, zostanie zniesione.

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej przewiduje, że podatnik będzie mógł skorygować deklarację w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, czyli w ciągu 14 pierwszych dni trwania kontroli celno-skarbowej. Dzień doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej będzie stanowić dzień, w którym rozpoczyna się kontrola celno-skarbowa. Po upływie tego terminu aż do zakończenia kontroli celno-skarbowej, złożenie przez podatnika korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą będzie bezskuteczne. Oznacza to, że w tym czasie ważna jest poprzednia deklaracja podatkowa i ujawniona w niej kwota podatku. W zakresie nieobjętym kontrolą celno-skarbową, tak jak obecnie, będzie można składać korektę deklaracji. Jeżeli kontrolą jest objęte rozliczenie podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, to podatnik w czasie trwania tej kontroli będzie mógł skorygować np. deklarację CIT-8 za 2015 rok lub za okresy przeszłe.

Powyższa zmiana spowodowana jest tym, że zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, podatnik nie będzie zawiadamiany o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Nie będzie mógł zatem – jak to ma miejsce obecnie – złożyć korekty deklaracji w okresie od dnia zawiadomienia go o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej/postępowania kontrolnego do dnia przedstawienia mu upoważnienia przez kontrolujących upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej/postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego.

Po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej, podatnik będzie miał możliwość złożenia korekty deklaracji. Kontrola celno-skarbowa ma kończyć się z dniem doręczenia kontrolowanemu wyniku kontroli. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli, będzie mógł korygować w zakresie objętym kontrolą uprzednio złożoną deklarację podatkową w oparciu o wskazane w wyniku kontroli stwierdzone przez kontrolujących nieprawidłowości u podatnika.  Jeżeli podatnik nie złoży korekty deklaracji lub organ prowadzący kontrolę celno-skarbową nie uwzględni złożonej korekty deklaracji, zakończona kontrola celno-skarbowa przekształci się w postępowanie podatkowe. Natomiast w sytuacji, gdy w czasie kontroli celno-skarbowej organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości lub organ uwzględni złożoną korektę, podatnikowi będzie nadal przysługiwać uprawnienie do skorygowania deklaracji.

Autorka: Anna Łaszczuk, doradca podatkowy, aplikant adwokacki, Norton Rose Fulbright

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *