Korekta kosztów a leasing finansowy

Co ważne, obowiązek korekty dotyczy również odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Czy zatem w przypadku leasingu finansowego, którego płatności rozciągnięte są w czasie należy obawiać się obowiązku korygowania dokonanych odpisów amortyzacyjnych?
W tym miejscu warto przypomnieć, że w myśl art. 15b ust. 1 ustawy o CIT (art. 24d ust. 1 ustawy o PIT), w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Natomiast zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o CIT (art. 24d ust. 2 ustawy o PIT), jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.
Z kolei w myśl art. 15b ust. 7 ustawy o CIT (art. 24d ust. 7 ustawy o PIT), w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.
Analizując niniejsze zagadnienie należy zauważyć, że żaden przepis nie wyłącza obowiązku dokonywania korekty kosztów, o której mowa powyżej, w odniesieniu do jakiejś szczególnej kategorii wydatków, np. ponoszonych opłat na podstawie umowy leasingu finansowego. Podkreślić należy, że raty leasingowe w części odsetkowej są u korzystającego kosztem podatkowym w dacie ich uiszczenia, a zatem w tym zakresie przepisy o zatorach płatniczych nie mają bezpośrednio zastosowania, bowiem koszty podatkowe z tego tytułu – wg zasad ogólnych – powstają w dacie faktycznej zapłaty tej części raty. Natomiast nieuregulowanie w odpowiednim terminie (tj. określonym w art. 15b ust. 1 lub ust. 2 ustawy o CIT) opłaty (raty) leasingowej wynikającej z harmonogramu umowy leasingowej, powinno skutkować wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego. Pod względem terminów płatności każda rata leasingowa w części dotyczącej spłaty wartości początkowej powinna być ustalana i rozliczana odrębnie.
Powyższe oznacza to, że cytowane przepisy mają również zastosowanie do płatności rozłożonych na raty, w tym m. in. opłacania rat leasingowych na podstawie zawartej umowy leasingu finansowego. Podkreślić jednak należy, że termin płatności należy liczyć dla każdej raty oddzielnie, a zatem w sytuacji gdy łączny termin płatności rat jest dłuższy niż 60 dni, to do części rat, których termin płatności (liczony od dnia wystawienia faktury lub rachunku) nie przekracza 60 dni, znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1 ustawy o CIT (art. 24d ust. 1 ustawy o PIT), a do rat których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, art. 15b ust. 2 ustawy o CIT (art. 24d ust. 2 ustawy o PIT).

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *