Korzystne zmiany dla przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne

Obecnie obowiązujące regulacje wskazywały, iż dopiero w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia do 1 marca 2016 r., będą mogły rozwiązać te umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Powyższe oznacza, iż w praktyce przedsiębiorcy realizujący zamówienia publiczne musieliby ponosić wyższe koszty umów przez co najmniej  okres 5 miesięcy. Zgodnie z przyjętą na 95 posiedzeniu Sejmu nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w przypadku nie zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku o podjęcie rozmów w tej sprawie, możliwe będzie wypowiedzenie umowy za 3 miesięcznym terminem wypowiedzenia, ze skutkiem nie wcześniejszym niż na koniec 2015 r. Przedmiotowa zmiana umożliwia zatem odstąpienie od umowy przed wejściem w życie nowych regulacji w zakresie odprowadzania składek ZUS od umów cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *