Odpowiedzialność kierownika jednostki za obowiązki w zakresie rachunkowości

Tymczasem zgodnie z ustawą o rachunkowości art. 4 ust. 5 to kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Oznacza to, że niektóre obowiązki, np. prowadzenie ksiąg rachunkowych, może zostać przekazane innej osobie. Nie zwalnia to jednak kierownika jednostki z odpowiedzialności za rachunkowość jednostki.

Mimo, iż ustawa jako odpowiedzialnego za rachunkowość wymienia kierownika jednostki, to jednak zgodnie z art. 4a za sporządzenie sprawozdania zgodnie z ustawą oraz ewentualne szkody wynikające z niedopełnienia przepisów prawa spoczywają solidarnie na kierowniku jednostki oraz radzie nadzorczej lub innym organie nadzoru.

Kierownik jednostki, w ramach odpowiedzialności za rachunkowość powinien zapewnić:

– jasne i rzetelne prowadzenie ksiąg zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa,
– sporządzenie sprawozdania finansowego nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego oraz przedstawienie tego sprawozdania właściwym organom – art. 52 ust. 1 UoR,
– złożenie we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta (w przypadku sprawozdania podlegającego badaniu) – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania – art. 69 ust. 1,
– zgłoszenie do publikacji zbadanego sprawozdania finansowego wraz z opinią z badania oraz uchwałą właściwego organu o zatwierdzeniu tegoż sprawozdania – art. 70 ust. 1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *