Brak numeru VAT UE na fakturze dokumentującej transakcję wewnątrzwspólnotową

Skoro w badanej sytuacji czytelnik zakupił towar od zagranicznego podatnika podatku od wartości dodanej towar, który w wyniku takiej dostawy został przetransportowany do Polski, i o ile nabywca ma zamiar wykorzystywać go na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności opodatkowanej, to należy wykazać i opodatkować wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Jak bowiem stanowi przepis art. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej ustawa o VAT, wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów jest taka czynność, w wyniku której ma miejsce  nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Podkreślić jednocześnie należy, że transakcja opisana w poprzednim zdaniu stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe jedynie w tych przypadkach, w których dostawa dokonywana jest przez podatnika VAT lub innego podatku od wartości dodanej, a nabywcą towarów jest:

  • podatnik VAT lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika,
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w poprzednim punkcie.

Jak zatem wyraźnie to zostało wskazane w ustawie o VAT, dla sklasyfikowania nabycia jako wewnątrzwspólnotowe nie jest niezbędnym by dostawca, na potrzeby takiej dostawy, posługiwał się numerem VAT UE, ale wręcz zbędnym jest aby był ona zarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Odnosząc się do kryterium podmiotowego ustalonego dla dostawcy towaru, który to towar przemieszczany jest do innego państwa unijnego w warunkach nabycia wewnątrzwspólnotowego u nabywcy, wskazać należy, że ważnym jest tylko to  by ów dostawca  posiadał status podatnika podatku od wartości dodanej.

Jednymi słowy, skoro w badanej sytuacji dostawca jest podatnikiem niemieckiego podatku od wartości dodanej, to pomimo iż na potrzeby danej czynności nie posłużył się numerem VAT UE, nabywca który zakupił towar w celu wykorzystywania go w działalności gospodarczej  musi wykazać i opodatkować w Polsce wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów.

Jedna myśl na temat “Brak numeru VAT UE na fakturze dokumentującej transakcję wewnątrzwspólnotową”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *