Zwrot VAT podmiotom zagranicznym po nowelizacji

Urzędy skarbowe znacznie przedłużały proces zwrotu VAT, argumentując to potrzebą dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu. Jednakże od 1 stycznia 2010 r. wprowadzone zostały zmiany w odniesieniu do zwrotu podatku VAT podmiotom zagranicznym, z jednej strony mające na celu dostosowanie polskich przepisów do wchodzącej w życie od stycznia 2010 r. Dyrektywy 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, a jednocześnie poprawiające pozycję podatników zagranicznych ubiegających się o zwrot podatku VAT zapłaconego w Polsce.

Najważniejsza zmiana obejmuje sam tryb złożenia wniosku. Mianowicie podmioty zagraniczne z państw członkowskich UE będą mogły składać wnioski o zwrot VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, wniosek nie będzie kierowany bezpośrednio do polskich organów podatkowych, lecz do właściwego organu podatkowego w państwie członkowskim podatnika ubiegającego się o zwrot, który to organ przekaże ów wniosek do polskich władz skarbowych. Ponadto, podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie wniosku – termin 30 czerwca roku podatkowego następującego po roku, którego wniosek dotyczy, zostanie przedłużony o 3 miesiące, tj. do 30 września. Co najważniejsze, polskie organy podatkowe będą zobowiązane do zwrotu podatku VAT w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Ewentualna możliwość przedłużenia terminu wystąpi w przypadku braku informacji niezbędnych dla organu podatkowego do podjęcia decyzji, niemniej jednak decyzja będzie musiała być wydana w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania wymaganych informacji. Istotną zmianą, która poprawi sytuacje podatników, którzy nie otrzymali zwrotu VAT w terminie, jest wprowadzenie wyraźnej regulacji, przyznającej im prawo do odsetek z tego tytułu.

Zaznaczyć należy, iż omówione wyżej zmiany dotyczą podatników z państw członkowskich UE. W przypadku podmiotów z państw trzecich zmiany będą mniej rewolucyjne  – przykładowo podatnicy ci nadal będą zobowiązani do składania wniosków w formie papierowej, bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego państwa zwrotu.

Jedna myśl na temat “Zwrot VAT podmiotom zagranicznym po nowelizacji”

  1. Bardzo często umieszcza się prośbę o zapłatę i podanie numeru konta do przelewu – potwierdzenie salda jest doskonałą okazją do przypomnienia „czekamy na płatność”
    Choć oczywiście nie ma przepisów, które by nakazywały umieszczenie takiej informacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *