Legislacyjna ofensywa

Rząd przyjął już pierwsze trzy projekty ustaw z pakietu społeczno-cywilizacyjnego: o opiece nad dzieckiem do lat trzech, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz projekt nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Pakiet społeczno-cywilizacyjny wprowadzi większe zniżki dla studentów na przejazdy pociągami, umożliwi dostęp do bezpłatnej informacji i porad prawnych, wprowadzony zostanie także menedżerski system zarządzania sądami oraz zwiększona efektywność OFE.

Pakiet konsolidacji finansów publicznych zakłada m.in. wprowadzenie reguły wydatkowej w budżecie państwa. Wydatki nie będą mogły przekroczyć poziomu 1 proc. w ujęciu realnym do momentu uchylenia procedury nadmiernego deficytu, czyli na poziomie 3 proc. PKB. Ponadto wprowadzony zostanie system monitorowania i zarządzania środkami w budżecie oraz depozytów podmiotów pozabudżetowych. Te ostatnie będą obowiązkowo umieszczane na rachunku resortu finansów, a nie – jak dotychczas – w sektorze bankowym, co generowało niepotrzebne koszty. Planowane są też zmiany w emeryturach mundurowych.

Pakiet deregulacyjny ma na celu usunięcie barier związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy (zbędne zezwolenia i licencje). Dokumenty i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego będą dostępne w internecie, faktury elektroniczne, bez kosztownego podpisu elektronicznego, staną się takim samym dokumentem jak papierowe, a spółkę z o. o. będzie można zarejestrować przez Internet w ciągu 24 godzin.

Pakiet zdrowotny wprowadzi m.in. procedurę fakultatywnego przekształcenia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, mechanizmy wsparcia procesu przekształceń, poprawę zarządzania kolejką oczekujących pacjentów i możliwość dochodzenia odszkodowań z tytułu błędów medycznych. Zgodnie z zamierzeniami rządu informacje na temat badań klinicznych prowadzonych w Polsce będą obowiązkowo publikowane w internecie. Zostaną wprowadzone przejrzyste i jednoznaczne kryteria kwalifikowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych na listę leków refundowanych ze środków publicznych oraz ustalony system sztywnych marż detalicznych i hurtowych. Usprawniony zostanie proces rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Rząd planuje też zlikwidowanie stażu podyplomowego, i wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe. Ma to spowodować wzrost liczby lekarzy w szpitalach i przychodniach. Zniesiony miałby zostać podział na specjalizacje podstawowe i szczegółowe, dzięki czemu skróci się czas konieczny do uzyskania tytułu specjalisty. Planuje się także określenie zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych. Uporządkowany i usprawniony zostanie system ratownictwa medycznego.

W ramach pakietu powodziowego planowane jest m.in. przyjęcie prawa, które poprawi zarządzanie infrastrukturą przeciwpowodziową. Powstanie także ustawa, która umożliwi rządowi działania w czasie powodzi na mocy rozporządzeń, bez konieczności uchwalania każdorazowo nowych ustaw, tak jak dotychczas. Budżet państwa ma też wspomagać odbudowę lokalnej infrastruktury.

KPRM/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *