Remanent likwidacyjny

Prawodawca określił w art. 14 ust.1 ustawy o VAT , iż remanent likwidacyjny jest przeprowadzany w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej, jak również w sytuacji zaprzestania przez podatnika będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, który obowiązany jest zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, iż przepisy dotyczące remanentu mają również zastosowanie do podatników, będących osobami fizycznymi, którzy nie wykonywali czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesięcy (art. 14 ust. 1 ustawy o VAT).

Stosownie do treści art. 14 ust. 4 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w stosunku do których przy nabyciu przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.  Podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Spis ten powinien być sporządzony w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Następnie podatnik, w terminie 7 dni od dnia zakończenia spisu, winien zawiadomić o jego dokonaniu, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego właściwego naczelnika urzędu skarbowego (art. 14 ust. 5 ustawy o VAT).

Warto również zauważyć, iż w przypadku remanentu likwidacyjnego obowiązek podatkowy powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 14 dnia, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 6 ustawy o VAT). Natomiast, na mocy art. 14 ust. 8 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury, ustalona jako cena nabycia towarów, a w sytuacji gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dokonania spisu. W celu obliczenia kwoty podatku należnego związanego ze sporządzonym spisem z natury należy w stosunku do poszczególnych towarów stosować właściwe stawki podatku VAT. Podatek należny trzeba rozliczyć w deklaracji VAT-7 w dziale C.3 w poz. 11 – Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

2 myśli na temat “Remanent likwidacyjny”

  1. Witam, zawsze nurtowało mnie pytanie a co w sytuacji firmy usługowej, która nie ma wypoasażenia ( np laptopy sprzed 2 lat) duzo jest takich firm tworzonych np ze środków urzedu pracy, które „nic” nie mają Jak u nich powinien wygladac taki remanent?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *