Mediacje rozwiązaniem zastoju w sądownictwie?

Zdaniem pomysłodawców mediacje znacznie zmniejszają obciążenie sądów oraz skracają czas rozpatrywania spraw. Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku zamieszczenia w pozwie informacji o podjęciu przez strony próby polubownego rozwiązania sporu (brak próby będzie musiał być uzasadniony przez powoda). Sędzia rozpoznając sprawę oceni czy istnieje możliwość rozwiązania sporu w wyniku mediacji, a strony będą miały pierwszeństwo przy wyborze mediatora, przy czym sam czas trwania mediacji ma być wydłużony do maksymalnie trzech miesięcy. Co istotne, wniosek o zatwierdzenie mediacji ma być zwolniony z opłaty sądowej, a jeżeli do ugody dojdzie przed rozprawą, strony otrzymają zwrot opłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *