MF likwiduje abolicję podatkową, ale jest problem

Być może już w tym tygodniu Sejm zajmie się nowelizacją podatkowej części Polskiego Ładu. Z projektu wynika, że od lipca br. zlikwidowana zostanie wprowadzona na początku roku ulga abolicyjna i ryczałtowy podatek od nieujawnionych wcześniej dochodów. 

Wątpliwości znów dotyczą Polskiego Ładu – sprawa jest poważna. Projekt zmian podatkowych w Polskim Ładzie trafił już do Sejmu. Tym razem chodzi o art. 27-38 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105). Na podstawie tych przepisów od stycznia 2022 roku wprowadzona została tzw. abolicja podatkowa. Podatnicy dostali prawo do skorzystania z nowej ryczałtowej stawki podatku w wysokości 8 proc. do dochodów uzyskanych zagranicą, których wcześniej nie opodatkowali.

O jakie rozliczenia chodzi 

Chodziło tu o przychody lub dochody, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw w szczególności w związku z:

  • nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów),
  • nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów),
  • przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych
  • umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów,
  • nierzeczywistą rezydencją podatkową,
  • osiągnięciem innej niż wymieniona wyżej korzyści podatkowej.

Od lipca abolicji już nie będzie

Przepisy o abolicji dały więc możliwość opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów, dochodów które podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz nie zostały przez podatnika lub przez płatnika zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania tym podatkiem. Zgodnie z treścią wprowadzonych przepisów stawka przejściowego ryczałtu od dochodów ustalona została na poziomie 8 proc. podstawy opodatkowania, a więc generalnie na poziomie niższym niż stawka podatku dochodowego obowiązująca podatników CIT i PIT.

Powodem jest m.in. złożenie wniosku o zbadanie zgodności tych przepisów z Konstytucją RP przez prezydenta Andrzeja Duda. Jak czytamy bowiem w uzasadnieniu projektu zmian, w związku z treścią tych przepisów prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie ich zgodności z Konstytucją RP, zarzucając im w szczególności:

  • naruszenie zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (art. 2 w związku z art. 217 Konstytucji),
  • naruszenie zasady równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji),
  • naruszenia zasady powszechności i równości opodatkowania (art. 84 Konstytucji).

Ponadto w swoim wniosku prezydent podniósł zarzut naruszenia art. 1 i art. 2 Konstytucji, wskazując, iż ustawodawca, określając podmioty, które mogą skorzystać z przejściowego ryczałtu od dochodów, nie wyłączył osób pełniących funkcje publiczne (funkcje, z którymi wiążą się uprawnienia decyzyjne). Tymczasem w ocenie prezydenta, zakres praw i obowiązków osób pełniących funkcje publiczne uwzględniać musi wartości, jakim mają służyć instytucje władzy publicznej, oraz zasadę sprawiedliwości społecznej. W przekonaniu prezydenta budowanie autorytetu państwa i zaufania obywateli do jego organów wymaga tworzenia prawa w sposób wykluczający akceptację naruszających porządek prawny działań osób pełniących funkcje publiczne. Obejmuje to także zachowania polegające na uzyskiwaniu, w sposób niezgodny z prawem, korzyści majątkowych.

– Uwzględniając przedstawioną przez prezydenta argumentację oraz po ponownej analizie treści art. 27–49 ustawy z 29 października 2021 r., proponuje się uchylenie tych przepisów oraz przepisu art. 82 wskazanej ustawy, określającego zakres ich stosowania – czytamy w uzasadnieniu.

Sprawa jest w toku

Temat abolicji podatkowej pojawiał się dwukrotnie w najnowszym ustawodawstwie podatkowym w Polsce. Jako pierwszy przykład można wskazać ulgę abolicyjną w obszarze PIT, która pozwalała na zrównanie obciążeń podatkowych pracowników uzyskujących dochody ze stosunku pracy wykonywanego poza granicami Polski. Drugim przypadkiem była próba wprowadzenia ulgi abolicyjnej o szerokim w zakresie w 2002 r., która została uznana za niekonstytucyjną w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2002 r.

Źródło: Prawo.pl 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na szkolenie

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *