Praktyki MF z zakresu kontroli cen transferowych

Zgodnie z zapowiedziami, I kwartał 2016 r. zostanie poświęcony rozbudowie własnych zasobów osobowych i pogłębieniu wiedzy na temat kontroli dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, II kwartał 2016 r. przebiegnie natomiast pod znakiem kontroli wśród podatników, którzy w poprzednich latach nie zapłacili w ogóle podatku CIT, pomimo znacznej dynamiki przychodów, co zdaniem MF wskazuje na zaprojektowaną strukturę nakierowaną na obniżenie podstawy opodatkowania w RP do zera.
Dodatkowo, MF podzielił się w komunikacie z informacjami na temat doświadczeń wynikłych z praktyki poprzednich miesięcy, dotyczących zidentyfikowania przez Kontrolę Skarbową szeregu technik ustalenia warunków transakcji w ramach grup kapitałowych skutkujących nie wykazywaniem dochodów albo wykazywaniem dochodów niższych od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby takie powiązania nie występowały.
Główne ujawnione nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
  • ,,(…) transakcji sprzedaży posiadanych udziałów w spółce z.o.o w łańcuchu podmiotów powiązanych – w celu sztucznego podwyższenia księgowej wartości tych udziałów do wysokości ceny uzyskanej ze sprzedaży podmiotowi niezależnemu, tym samym uniknięcia powstania dochodu podatkowego. Zaniżenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za jeden rok podatkowy wyniosło z powyższego tytułu blisko 500 mln zł,
  • jednorazowej dużej umowy – zawartej z większościowym akcjonariuszem dotyczącej przyszłych przepływów finansowych, której faktycznym celem było zapewnienie zagranicznej spółce matce udziału w zysku ze sprzedaży akcji innej spółki, a dla kontrolowanego – powstaniem straty podatkowej. W wyniku kontroli zakwestionowano stratę podatkową w wysokości prawie 300 mln zł,
  • nierynkowej wysokość opłaty licencyjnej, jaką na podstawie umowy licencjobiorca (podmiot kontrolowany) zobowiązał się uiszczać na rzecz licencjodawcy, tj. zagranicznego udziałowca, której zmniejszenie tylko o 1% spowodowało korektę deklarowanych kosztów podatkowych za 4 lata podatkowe o ok. 25 mln zł,
  • nieprawidłowego klucza podziału kosztów/alokacji zysków w podmiocie krajowym – na skutek nieprawidłowego przyporządkowania funkcji i ponoszonych ryzyk przez centralę i polski oddział. Określony w wyniku kontroli nowy współczynnik podziału zysków pomiędzy centralę i oddział z uwzględnieniem faktycznie pełnionych funkcji w transakcji skutkował zwiększeniem podatku CIT o kwotę prawie 2 mln zł,
  • udzielanie pożyczek lub gwarancji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące na rynku, tj. bez należnego wynagrodzenia pożyczkodawcy oraz z okresem spłaty kilkudziesięciu lat. Efektem kontroli była decyzja, w której określono podatek do wpłaty w kwocie powyżej 7 mln zł (…).”.
MF po raz kolejny ,,ostrzega” podatników, gdyż prezentowany już na łamach portalu Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., zakładał w tym zakresie szczególny nacisk kontrolny m.in. na usługach finansowych i ubezpieczeniowych, doradztwie podatkowym i prawnym, e – handlu, handlu elektroniką, handlu produktami spożywczymi, handlu tytoniem, handlu paliwami, handlu nieruchomościami.
W mojej ocenie, tak systematyczne komunikaty ze strony MF dotyczące dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oznaczają, iż rok 2016 r. nie będzie dla podatników okresem do ,,zapoznania” się ze zmianami w zakresie cen transferowych ale czasem wzmożonej ilości kontroli dokumentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *