Możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy likwidacyjnej

Zgodnie z przepisami ustawy o PDOP dywidendy – co do zasady – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19% od uzyskanego przychodu. W odniesieniu do ustalania dochodu z tytułu otrzymania dywidendy polikwidacyjnej obowiązują odrębne regulacje, które umożliwiają odliczenie od osiągniętego przychodu kosztów związanych z nabyciem likwidowanych udziałów. Obowiązek potrącenia podatku spoczywa na spółce, która dokonuje wypłaty. Ustawodawca przewidział jednak pewne możliwości zwolnienia z podatku po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 4–6 ustawy o PDOP.
Warunkiem koniecznym dla skorzystania ze zwolnienia jest wypłacenie dywidendy przez spółkę, która jest podatnikiem podatku dochodowego oraz posiada na terytorium Polski siedzibę lub zarząd. Natomiast odbiorcą powinna być spółka podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz posiadająca bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. W odniesieniu do Konfederacji Szwajcarskiej udział procentowy został podwyższony do 25%.
Warunkiem dodatkowym jest posiadanie udziałów lub akcji w spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie obowiązuje nawet wtedy, gdy okres dwóch lat upływa po dniu uzyskania tych dochodów pod warunkiem posiadania udziałów lub akcji w wymaganym okresie. Jednak w przypadku niedotrzymania powyższego warunku spółka będzie zobowiązana do zapłacenia podatku wraz z odsetkami za zwłokę.
W przypadku likwidacji spółki warto ustalić datę likwidacji tak, żeby spełniony został warunek nieprzerwanego dwuletniego posiadania akcji lub udziałów. Mogą wtedy pojawić się wątpliwości, jak powinna być rozumiana „data likwidacji”. Możliwe jest podejście, gdzie za taką datę zostanie uznany moment:

  • podjęcia uchwały wspólników w sprawie likwidacji spółki,
  • podziału majątku pozostałego po rozliczeniu zobowiązań podmiotu likwidowanego pomiędzy jego wspólników,
  • wydania decyzji w sprawie skreślenia spółki z KRS.

Zdaniem autorki, pomocne w tym względzie powinny być regulacje Kodeksu Spółek Handlowych. Na tej podstawie można wywnioskować, iż istotny jest ostatni dzień bytu prawnego i gospodarczego likwidowanej spółki. Zatem okres dwóch lat powinien być liczony do daty wykreślenia spółki z KRS (trzecia z przedstawionych powyżej opcji). Stosowne postanowienie sądu w tym zakresie ma bowiem charakter konstytutywny.

Wspomnieć należy, iż Ministerstwo Finansów w pierwotnych założeniach do planowanych zmian zakładało wyłączenie z zakresu powyżej wskazanego zwolnienia m.in. dochodów w postaci majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Jednak w następstwie konsultacji społecznych Ministerstwo opublikowało nową wersję założeń zmian, w którym zrezygnowano z tej modyfikacji. W konsekwencji, również po 31 grudnia 2010 r. możliwa będzie likwidacja spółki kapitałowej bez konieczności ustalania przychodu wspólnika z tytułu otrzymania dywidendy likwidacyjnej, o ile wskazane powyżej warunki zostaną spełnione.

Jedna myśl na temat “Możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidendy likwidacyjnej”

  1. Zamieszczone dokumenty mają na portalu charakter przykładowy – nie ma obligatoryjnych wzorów. Umieszczamy je po to aby zasygnalizować Państwu co powinno na nich być

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *