Anulowanie a korekta faktur VAT

Zgodnie z regulacjami ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, a w razie udzielenia rabatu bądź stwierdzenia pomyłki np. w cenie, wystawić fakturę korygującą. Jednakże, w określonych sytuacjach, zamiast zmieniać fakturę pierwotną poprzez wystawienie do niej faktury korygującej, można ją anulować.

Kwestia anulowania faktur, w przeciwieństwie do ich korekty, nie została wprost uregulowana w przepisach podatkowych. W doktrynie ukształtowało się stanowisko, zgodnie z którym, jeżeli faktura pierwotna została już wprowadzona przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie jej kontrahentowi) niedopuszczalne jest jej anulowanie (rozumiane jako nieuwzględnienie w rejestrach VAT). Prezentowany pogląd wydaje się być uzasadniony zważywszy na fakt, iż wprowadzenie faktury do obrotu prawnego wywołuje określone skutki prawne na gruncie ustawy o VAT dla sprzedawcy, w zakresie obowiązku zapłaty podatku, jak i nabywcy, tj. nabycia prawa do jego odliczenia. W takiej sytuacji, zarówno wystawca, jak i odbiorca faktury pierwotnej powinni zaewidencjonować dokument pierwotny, a zaistniałe w transakcji zmiany wprowadzić wyłącznie poprzez korektę faktury.

Niejednokrotnie zdarza się jednak, iż np. nabywca nie zgadza się z kwotą wskazaną na otrzymanej fakturze i odsyła ją z powrotem do wystawcy, a ten dokonuje jej anulowania i ewentualnie wystawia nową fakturę. Takie postępowanie może rodzić poważne konsekwencje podatkowe dla wystawcy, który w związku z wprowadzeniem faktury do obrotu, jest zobowiązany do zapłaty podatku wykazanego na wystawionej fakturze, niezależnie od faktu, że została mu ona zwrócona. Jedynym sposobem na sanację skutków przesłania faktury jest wystawienie faktury korygującej i doręczenie jej nabywcy.

Należy podkreślić, iż zakaz anulowania dotyczy wyłącznie dokumentów wprowadzonych do obrotu prawnego. Jeżeli więc faktura została jedynie wydrukowana, lecz nie została przesłana do kontrahenta, zatem wystawca posiada zarówno oryginał, jak i kopię dokumentu, nie stanowi ona podstawy do zapłaty wykazanej w niej kwoty VAT, a podatnikowi przysługuje prawo anulowania błędnej faktury.

Jedna myśl na temat “Anulowanie a korekta faktur VAT”

  1. Chciałam jeszcze dodatkowo powołaś się na przepis – 4. Jednostka może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku określonego w ust. 1. Faktycznie wartość kopert ma nieznaczną wartość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *