Zmiana zdania MF w sprawie terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia z VAT przez tzw. drobnych przedsiębiorców

Do dnia 31 grudnia 2013 r., art. 113 ust. 1 UoVAT stanowił, że zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 PLN. Do wartości sprzedaży nie wliczała się kwota podatku. Jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na ww. podstawie przekroczyła powyższą kwotę, zwolnienie traciło moc w momencie przekroczenia.
Jednocześnie art. 113 ust. 11 UoVAT w tym samym stanie prawnym, stanowił że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.
MF wskazał, iż przy wyznaczaniu na podstawie art. 113 ust. 11 UoVAT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.), terminu, od którego możliwe było ponowne skorzystanie ze zwolnienia,  przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia, należy uwzględnić orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt: I FSK 1463/13, w którym NSA podkreślił, iż „(..) Ustawodawca nie wprowadził (…) dodatkowego warunku w postaci ponownego skorzystania ze zwolnienia w pierwszym okresie rozliczeniowym następującym po roku podatkowym, w którym podatnik nie przekroczył limitu sprzedaży. Wyznaczył jedynie początkowy moment, od którego podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia. (…) Objęcie zwolnieniem może mieć zatem miejsce od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 Uptu okresie karencji (…) ”.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać za MF, iż podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, mógł na podstawie powołanego przepisu, ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli upłynął rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, przy czym podatnik miał prawo do powrotu do zwolnienia od początku dowolnego miesiąca w trakcie roku podatkowego, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki ponownego skorzystania ze zwolnienia, tzn.: wartość sprzedaży nie przekroczyła u podatnika w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 PLN, i nie zachodziły przypadki wyłączające stosowanie zwolnienia, o których mowa w art. 113 ust. 13 UoVAT oraz w przepisach wydanych na podstawie ust. 14 ww. przepisu. W przypadku gdy podatnik zdecydował się na ponowne skorzystanie ze zwolnienia w trakcie roku podatkowego musiał zostać również spełniony warunek, że do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego podatnik zamierzał ponownie skorzystać ze zwolnienia nie została przekroczona wartość sprzedaży w kwocie 150.000,00 PLN.

W wyniku nowelizacji UoVAT ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 35, 1027 i 1608) od 1 stycznia 2014 r. art. 113 ust. 1 UoVAT stanowi, iż zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000,00 PLN. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Jednocześnie art. 113 ust. 11 UoVAT wskazuje, iż podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

W tym miejscu należy wskazać, iż podatnik może ponownie skorzystać ze zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca, następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 UoVAT okresie karencji, zachowuje aktualność również w odniesieniu do przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. co podkreślił MF stwierdzając ,,(…) stanowisko dotyczące terminu powrotu do zwolnienia przez podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia, mimo modyfikacji art. 113 ustawy o VAT, zachowuje aktualność również w odniesieniu do przepisów w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. (…).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *