Ujęcie skutków rocznej korekty podatku VAT naliczonego w księgach rachunkowych, część 5

Poprawne i praktyce mające najczęściej zastosowanie jest jej ujęcie w księgach roku w którym została dokonana korekta, pod datą deklaracji VAT.

Przykład
Spółka Znaczek dokonała korekty podatku VAT naliczonego za 2009 rok. Księgowa ujęła w księgach rachunkowych deklarację za miesiąc styczeń pod datą 31 stycznia 2010r. Na ten dzień dokonała również zwiększenia pozostałych kosztów operacyjnych, ponieważ w deklaracji wykazano kwotę zmniejszenia podatku VAT naliczonego – spadł udział obrotów opodatkowanych za 2009r.

W niektórych sytuacjach właściwe może okazać się ujęcie korekty pod data bilansową. Możliwe będzie takie ujęcie w jednostkach gospodarczych, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz kwota korekty VAT jest istotna.
Decyzje o istotności kwoty podejmuje zawsze kierownik jednostki. Najczęściej taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy zmienił się znacząco udział obrotów opodatkowanych w stosunku do udziału z poprzedniego roku albo udziału uzgodnionego z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego.
Kierownik takiej jednostki może podjąć decyzje o ujęciu skutków korekty na dzień bilansowy uznając że sam fakt korekty i kwota wywiera istotny wpływ na sprawozdanie finansowe a tym samym obraz sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Przykład
Spółka Druczek rozliczała w 2009r podatek VAT odliczając zaledwie jego 10%. Tyle bowiem wynosił wg założeń udział sprzedaży opodatkowanej w ogólnych obrotach. Jednak w IV kwartale sytuacja ekonomiczna spółki znacząco się zmieniła – nastąpił bardzo istotny wzrost sprzedaży opodatkowanej, co w rezultacie spowodowało iż za cały 2009 r. rzeczywisty udział sprzedaży podlegającej opodatkowaniu wyniósł 30%. Korekta podatku VAT została wykazana w deklaracji za styczeń 2010 złożonej 15 lutego 2010r. Kierownik jednostki podjął jednak decyzję aby zwiększyć pozostałe przychody operacyjne w sprawozdaniu za 2009r.
W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego powinna znaleźć się informacja, że kwota korekty VAT została ujęta jako Inne Pozostałe przychody operacyjne.

Ujęcie korekty rocznej VAT  w księgach rachunkowych roku poprzedniego jest rozwiązaniem fakultatywnym. Decyzję o zastosowaniu takiego ujęcie powinien podejmować każdorazowo kierownik jednostki po wzięciu pod uwagę specyfiki działalności spółki, wysokości kwoty korekty podatku VAT na tle przychodów spółki oraz potrzeb informacyjnych i oczekiwań odbiorców sprawozdania finansowego tej spółki.

Jedna myśl na temat “Ujęcie skutków rocznej korekty podatku VAT naliczonego w księgach rachunkowych, część 5”

  1. Użytkownik Kazik ma rację – po raz pierwszy korekty VAT dokonuje się za rok w którym środek trwały oddano do użytkowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *