Możliwość rejestracji spółki jawnej oraz komandytowej drogą elektroniczną

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami ustawodawca poszerzył katalog spółek, które można rejestrować drogą elektroniczną. Dotychczas ustawodawca przewidział możliwość rejestracji wyłącznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak nowe przepisy umożliwiają również rejestrację spółki jawnej oraz spółki komandytowej przez internet, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  Oznacza to, iż zarówno spółki jawna, jak i komandytowa może zostać zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy, udostępnianego przez wskazany system teleinformatyczny. O ile, do tej pory rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możliwa była w drodze elektronicznej, tak wszelkie zmiany do umowy tej spółki wymagały formy aktu notarialnego. Tymczasem wprowadzenie nowych przepisów ujednolica, możliwość dokonania (drogą elektroniczną) zmian, w umowach każdej z trzech rodzajów spółek, bez konieczności udawania się do notariusza, jak to miało miejsce dotychczas, w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto ustawodawca wprowadził możliwość potwierdzania wniosków, składanych za pośrednictwem internetu, do Krajowego Rejestru Sądowego przy zastosowaniu podpisu, potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP). Jednocześnie obniżone zostały opłaty za wpis spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, które utworzone zostają przy wykorzystaniu wzorca umowy, za pomocą systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aktualnie opłata stała od wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej wynosi 250 zł (dotychczas 500 zł), a od wniosku o zarejestrowanie zmiany 200 zł (dotychczas 250 zł). Dla zwolenników tradycyjnej (papierowej) formy rejestracji spółek istotnym pozostaje, iż od dnia 15 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Aktualne wzory obowiązujących formularzy dostępne są bezpłatnie na stronie ministerstwa sprawiedliwości pod adresem: www.bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *