Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta tylko pomiędzy pracownikiem i jego pracodawcą. Wynika to z art. 1011 Kodeksy pracy, który stanowi, iż w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Obowiązek pracownika polegający na zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy uzasadniony jest potrzebą ochrony interesów pracodawcy. Zgodnie z art. 1012 § 1 Kodeksu pracy gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie określa się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy.
Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach. Zakaz konkurencji, przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania.
Przyjmuje się w orzecznictwie, iż warunki określające przedmiot klauzuli konkurencyjnej nie podlegają ocenie na podstawie kryteriów obiektywnych, lecz zależą od subiektywnego przekonania pracodawcy, ważącego własny interes przy formułowaniu zakazu. To pracodawca uznaje, czy wykorzystanie u konkurencji nabytej przez pracownika wiedzy mogłoby narazić go na szkodę (tak wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2009 r., II PK 223/2008). Nie oznacza to jednak, iż pracodawca może w dowolnym czasie rozwiązać umowę o zakazie konkurencji, jeżeli stwierdzi że ustały przyczyny uzasadniające wprowadzenie zakazu konkurencji.  Umowa taka może być rozwiązać na wiele sposobów, np. za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, za odstąpieniem, ale sposób rozwiązania umowy wymaga wyraźnego doprecyzowania. W przeciwnym razie pracodawca nie może od swobodnie zakończyć umowy i musi dalej wypłacić odszkodowanie.
W celu zabezpieczenia interesu pracodawcy warto wprowadzić zatem do umowy o zakazie konkurencji klauzulę uprawniającą pracodawcę do wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, jeżeli w jego ocenie ustanie potrzeba i przyczyny uzasadniające dalsze obowiązywanie zakazu konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *