Możliwość zobowiązania wykonawców lub podwykonawców do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi

Chcąc skorzystać z powyższego uprawnienia zamawiający powinien określić rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, a w określonych przypadkach, uzasadnionych charakterem zamówienia, może sprecyzować również liczbę osób, które wykonawca i/lub podwykonawca będzie zobowiązany zatrudnić. Nie może ulegać wątpliwości, iż w przypadku postawienia powyższych wymagań zamawiający powinien także określić sankcje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w przedmiotowym zakresie. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować bowiem będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykazując podstawy rzeczonego uprawnienia należy podkreślić, iż jego dyspozycja nawiązuje do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku, która to dyrektywa uprawnia państwa członkowskie do podejmowania stosownych środków mających na celu zapewnienie, by wykonawcy realizujący zamówienia publiczne przestrzegali obowiązków odnoszących się do takich dziedzin jak m.in. ochrona środowiska, prawo socjalne czy prawo pracy.
Podkreślić należy, iż narzucanie obowiązków w zakresie zatrudniania nie może pozostawać w oderwaniu od przedmiotu zamówienia. To szczególny rodzaj zamówienia powinien uzasadniać zobowiązanie do zatrudnienia pracowników. Podkreśla się wręcz w doktrynie, że wymóg zatrudniania pracowników będzie zgodny z prawem w przypadku, gdy możliwy jest do wykazania związek pomiędzy przedmiotem zamówienia lub szczególnymi cechami umowy (charakterem przedmiotu zamówienia w rozumieniu szerokim) a zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę osób realizujących po stronie wykonawcy czynności w celu wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przez umowę o pracę należy rozumieć zatrudnienie na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, przy czym irrelewantne pozostaje, czy umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony, określony czy też na czas wykonywania określonej pracy. Wobec faktu, iż co do zasady do agencji pracy tymczasowych, pracownika tymczasowego stosuje się przepisy prawa pracy za dopuszczalną w rozumieniu omawianego przepisu należy uznać formę zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę tymczasową, która stanowi szczególny rodzaj umowy o pracę, a jest uregulowana w ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
Reasumując, obowiązujący od dnia 19 października 2014 roku, umożliwia zamawiającemu zamieszczanie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w aspekcie społecznym, związanych z realizacją umowy, a dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są czynności niezbędne do realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których wykonywanie odpowiada warunkom wykonywania pracy, określonym w przepisach kodeksu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *