Zarząd nieruchomością sprawowany w nieruchomościach stanowiących współwłasność spółdzielni mieszkaniowych

Zgodnie z dalszym brzmieniem wspomnianego przepisu rzeczony zarząd jest wykonywany jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. W związku z brzmieniem przedmiotowego przepisu powstała wątpliwość czy w ramach ustawowego zarządu spółdzielnie mogą podejmować jedynie czynności zwykłego zarządu, czy też omawiany przepis upoważnia spółdzielnię także do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd. Nie ulega wątpliwości, że przyznanie spółdzielniom uprawnienia do podejmowania czynności przekraczających zwykły zarząd prowadzi do usprawnienia działalności spółdzielni, poprzez wyeliminowanie ewentualnych trudności w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Z kolei jak wielokrotnie podkreślały, sądy administracyjne, uprawnienie do udziału w podejmowaniu decyzji o zarządzie rzeczą wspólną jest jednym z uprawnień składających się na prawo własności, a co za tym idzie podlega ochronie na podstawie art. 64 ust. 1 Konstytucji RP. Dokonując zatem wykładni niejednoznacznego brzmienia przepisu ograniczającego uprawnienia właściciela należy kierować się dyrektywą in dubio pro libertate. Jak podkreślają zwolennicy ustawowego umocowania spółdzielni jedynie do czynności zwykłego zarządu, ograniczenie prawa własności może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy, a nie w drodze decyzji sądu podjętej w następstwie zastosowania wykładni rozszerzającej zakres ograniczenia wolności lub prawa konstytucyjnego. Wydaję się jednak, że wątpliwości związane z zakresem uprawnień spółdzielni usunęła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2014 r., sygn. III CZP 122/13 wedle, której Spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. Za słusznością stanowiska wyrażonego przez Sąd Najwyższy przemawia przede wszystkim ochrona interesów członków spółdzielni dysponujących spółdzielczymi prawami do lokali mieszkalnych, oraz zapewnienie sprawnego zarządzania nieruchomością wspólną do czego spółdzielnia jako podmiot dysponujący stosowną strukturą organizacyjną jest lepiej przygotowana. Takie rozumienie omawianego przepisu nie tylko umożliwia sprawne zarządzanie nieruchomością wspólną, ale również ma znaczenie gwarancyjne dla właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni, gdyż pozwala im oczekiwać, że w odniesieniu do nieruchomości wspólnej zarząd sprawowany będzie w sposób kompleksowy. Wydaje się bowiem, iż prawa właścicieli lokali wchodzących w skład wspólnoty są w dostateczny sposób chronione regulacją umożliwiającą podjęcie uchwały o wyborze przepisów ustawy o własności lokali jako podstawy ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością, a także poprzez możliwość zwrócenia się do sądu o weryfikację uwał podejmowanych przez walne zgromadzenia spółdzielni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *