Odliczenie podatku VAT od kawy, herbaty, słodyczy nabytych na potrzeby sekretariatu

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy podkreślić, iż jedną z podstawowych zasad podatku od towarów i usług jest jego neutralność, zgodnie z którą koszt podatku VAT nie powinien obciążać podatnika wykonującego działalność opodatkowaną tymże podatkiem. Przedmiotowa zasada na gruncie polskich przepisów została wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, na mocy którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym odliczenie podatku naliczonego jest uzależnione od zakresu wykorzystywania przez podatnika towarów i usług. Musi zatem wystąpić określony związek między czynnościami opodatkowanymi a nabytymi towarami lub usługami zawierającymi podatek naliczony. Warto jednak dodać, iż zarówno charakter, jak i zakres tego związku nie został przez ustawodawcę w jakikolwiek sposób dookreślony, co najwyżej można doszukiwać się jego cech (elementów) w poszczególnych przepisach ustawy o VAT. W szczególności żaden przepis nie wyraża wprost zasady, iż związek ten ma być bezpośredni i wyłączny.

W opinii redakcji wydatki poniesione przez Czytelnika mają na celu utrzymanie, polepszenie czy też nawiązanie stosunków gospodarczych z kontrahentami, co w efekcie może przyczynić się do zwiększenia obrotów działalności opodatkowanej, a tym samym ma związek z działalnością opodatkowaną. W tym miejscu warto również zwrócić uwagę, iż problematykę opodatkowania oraz odliczania VAT w związku z posiłkami wydawanymi podczas spotkań z kontrahentami rozstrzygnął wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie Danfoss i AstraZeneca (C-371/07), w którym stwierdzono, iż w przypadku, gdy wspomniane wydatki mają cel biznesowy, a nie czysto konsumpcyjny, podatnik jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi nabyciami.

Mając na uwadze przedstawioną argumentację, w opinii redakcji portalu TAXFIN, Czytelnik posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia kawy, herbaty czy też słodyczy przeznaczonych na potrzeby spotkań z kontrahentami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *