Podatkowe rozliczenie prywatnego wynajmu nieruchomości

W odniesieniu do kwestii możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z utrzymaniem przedmiotowego lokalu, stwierdzić należy, iż wydatki, które będą miały związek z uzyskaniem przychodu tytułu najmu i nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 UoPIT można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pod warunkiem, że zostały właściwie udokumentowane.
Do kategorii takich wydatków należą m.in. koszty remontu, koszty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości (o ile spełniają warunek celowości, wynikający z art. 22 ust. 1 UoPIT i nie zwiększają wartości początkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego), koszty odpisów amortyzacyjnych oraz co do zasady koszty zarządzania mieszkaniem i koszty spółdzielni.
W związku z kategorią kosztów zużycia mediów, wskazać należy, iż te koszty nie stanowią w kosztów uzyskania przychodów, ponieważ są ponoszone przez lokatorów wynajmowanego mieszkania. W przypadku, gdy koszty mediów byłby refakturowane przez Panią na najemcę mieszkania, istniałaby możliwość zaliczenia wydatków na media do kosztów uzyskania przychodów.
Na słuszność powyższego, wskazał m.in.:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26 marca 2013 r., sygn.: ITPB1/415-128/13/HD ,,(…) Natomiast w odniesieniu do możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup przedmiotowej nieruchomości wskazać należy, że wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup tej nieruchomości, jako związane z uzyskiwanym przychodem z najmu – mogą, co do zasady, zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Z treści art. 23 ust. 1 pkt 32 i 33 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem, że wydatki z tytułu odsetek od kredytu – o ile spełniają warunek celowości, wynikający z art. 22 ust. 1 ww. ustawy i nie zwiększają wartości początkowej wynajmowanego lokalu mieszkalnego – mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Z tym jednak zastrzeżeniem, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te wydatki, które zostały faktycznie zapłacone przez Wnioskodawcę (od momentu przekazania lokalu do wynajmu) (…).”
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 20 stycznia 2012 r., IPPB1/415-1022/11-4/EC ,,(…) wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, który to lokal przeznaczony został pod wynajem, jako związane z uzyskiwanym przez Wnioskodawczynię przychodem z najmu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania tego przychodu. Należy jednakże zastrzec, iż do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone (od momentu przekazania lokalu do użytkowania – wynajmu) zgodnie z ww. art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (…).”
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 lipca 2012 r., sygn.: IPPB1/415-532/12-4/IF ,,(…) Wnioskodawca posiada używane mieszkanie z przeznaczeniem pod wynajem (…) Wnioskodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z tytułu najmu nieruchomości odpisy amortyzacyjne w wysokości 10% rocznie (…).”
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2012 r., sygn.: IPPB1/415-280/12-2/JB ,,(…) Przychody uzyskiwane z tytułu najmu lokali mieszkalnego, mogą zgodnie z wolą Wnioskodawczyni być opodatkowane przez Nią na zasadach ogólnych i stanowić źródło przychodu, jakim jest najem, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochodem jest przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania (…) Wartością początkową nabytego w drodze kupna środka trwałego, tj. lokalu mieszkalnego jest – w myśl art. 22g ust. 1 pkt 1 w zw. 22g ust. 3 i art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – cena zakupu tego lokalu: 33.406,90 zł, powiększona o koszty związane z jego zakupem, tj. koszty opłat sądowych i koszty aktu notarialnego oraz wydatki poczynione na jego ulepszenie (…).”

Na zakończenie należy wskazać, iż ewidencja amortyzacji wynajmowanego mieszkania powinna być prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 22a i nast. UoPIT.

Na słuszność powyższego, wskazał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 31 lipca 2012 r., sygn.: IPPB1/415-532/12-4/IF ,,(…) Stosownie do przedstawionych powyżej regulacji prawnych, amortyzacji nie podlegają wynajmowane lokale mieszkalne, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzacji. Jeśli natomiast zamierza skorzystać z możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych, to aby stanowiły one koszty uzyskania przychodów, w myśl art. 22n ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki trwałe muszą być objęte ewidencją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto, aby istniała możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji używanego środka trwałego muszą być spełnione dwa podstawowe warunki: przed nabyciem środek trwały musiał być wykorzystywany co najmniej przez okres 60 miesięcy oraz musi być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika (…).”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *