Odpowiedzialność zapisobiercy windykacyjnego za długi spadkowe do chwili działu spadku, część II

Omawiana odpowiedzialność została uregulowana w sposób jednolity, ponieważ w przypadku zapisobiercy windykacyjnego została wyłączona możliwość złożenia oświadczenia o przyjęciu zapisu z ograniczeniem odpowiedzialności, co zostało prawnie dopuszczone w stosunku do spadkobierców. W okresie od otwarcia spadku do jego działu zapisobiercy windykacyjni i spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność zarówno za zobowiązania, których spadkodawca był podmiotem, jak i za długi spadkowe powstające w chwili otwarcia spadku. Solidarność należy rozumieć zgodnie z art. 366 k.c., a więc wierzyciel spadku będzie mógł żądać spełnienia całości lub części świadczenia od spadkobierców i zapisobierców łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z nich zwolni pozostałych. Znajdą tutaj także zastosowanie roszczenia regresowe przysługujące spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnemu, który spełnił świadczenie względem pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych. Rozliczenia te następują, zgodnie z art. 10341 § 2 k.c., proporcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. W przypadku spadkobierców uwzględniany jest ich udział w wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Bardzo ważnym aspektem występującym przy odpowiedzialności zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe jest ustawowe ograniczenie owej odpowiedzialności, zawarte w art. 10343 k.c., zgodnie z którym odpowiedzialność zapisobiercy jest ograniczona  do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Ustalenie wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego według cen i z chwili otwarcia spadku ma miejsce bez względu na to, kiedy wierzyciel zwróci się z żądaniem spłaty długów spadkowych. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, iż po otwarciu spadku przedmiot zapisu może ulec naturalnemu zużyciu czy nawet istotnemu uszkodzeniu. Ponadto prawa takie jak służebność czy użytkowanie, obniżają wartość rynkową rzeczy, którą obciążają, dlatego też należy je uwzględnić przy obliczaniu wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego. Mamy więc tutaj do czynienia z odpowiedzialnością osobistą pro viribus patrimonii, która charakteryzuje się tym, że zapisobierca odpowiada całym swoim majątkiem, a nie tylko przedmiotem zapisu windykacyjnego, jednakże odpowiedzialność ta kształtuje się w granicach, które wyznacza wartość otrzymanego przysporzenia. Jak widać sytuacja zapisobiercy windykacyjnego przedstawia się w tej materii zupełnie inaczej niż sytuacja spadkobiercy, który do chwili złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku lub upływu terminu do złożenia owego oświadczenia ponosi odpowiedzialność jedynie przedmiotami należącymi do spadku, tak więc mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością cum viribus hereditatis.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *