Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Zgodnie z postanowienia ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, nr 21, poz. 94) każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Wówczas rozwiązanie umowy następuje z upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony okres jej wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W zakresie powyższych terminów wypowiedzenia ustawodawca przewidział dodatkowe regulacje wobec pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Wówczas strony stosunku pracy mogą w umowie o pracę ustalić, że w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, natomiast w sytuacji zatrudnienia pracownika na okres co najmniej 6 miesięcy, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Należy wskazać, że do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na podstawie przejęcia zakładu pracy lub gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika. Oczywistym pozostaje, że pracownikowi zatrudnionemu więcej niż u jednego pracodawcy okres wypowiedzenia oblicza się oddzielnie, stosownie do okresu zatrudnienia u każdego z nich. Zgodnie z treścią art. 36 § 6 K.p. strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę. Generalnie zależy to od woli stron, które w takim przypadku decydują również o terminie rozwiązania umowy.  W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany wypowiedzenie jest skuteczne, ale umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wymaganego, czyli następuje przedłużenie okresu wypowiedzenia z mocy prawa. Pracownikowi przysługuje też wynagrodzenie do czasu rozwiązania umowy.

Należy wskazać, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinno nastąpić na piśmie. Dodatkowo, jeżeli wypowiedzenie składa pracodawca w oświadczeniu powinna zostać wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołanie do sądu pracy. Zgodnie z dyspozycją art. 44 K.p. pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracy do sądu pracy. W razie ustalenia przez sąd, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiedzeniu umowy o prace, sąd pracy – stosownie do żądania pracownika- orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia. W przypadku, gdy umowa uległa już rozwiązaniu sąd orzeka bądź o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach bądź o odszkodowaniu na rzecz pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *