Czy odszkodowanie dotyczące budowanego środka trwałego zmniejsza jego wartość?

Regulacje prawa bilansowego wskazują wprawdzie, iż zgodnie z art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) wartość początkową środka trwałego tworzą nakłady poniesione do dnia oddania go do użytkowania. Bardzo podobne wnioski nasuwają się z analizy art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)
To jednak w tym wypadku należy się zastanowić czy rzeczywiście straty poniesione na uszkodzonym, zniszczonym środku trwałym w ogóle powinny być ujęte jako element jego wartości. Nie przyczyniają się one do tworzenia czy wzrostu wartości użytkowej budowanego środka trwałego. Wręcz przeciwnie. Jeśli spojrzymy na art. 28 ust 1 pkt 1a uor, który wskazuje, iż wartość środków trwałych w budowie należy obniżać w związku z trwałą utratą wartości, a w kontekście art. 28 ust 7 uor uszkodzenie, zniszczenie jest ewidentną okolicznością związaną z trwałą utratą wartości. Naszym zdaniem zatem jeśli składnik został uszkodzony i zniszczony to wartość nakładów, które w ten sposób zostały utracone, należy wyłączyć ujmując je zapisem:

  • Wn pozostałe koszty operacyjne
  • Ma Środki trwałe w budowie.

Jeśli składnik majątkowy był ubezpieczony, to wartość otrzymanego odszkodowania nie przyczynia się także do zmiany wartości użytkowej tego aktywa trwałego, zatem powinno być odszkodowanie ujęte jako przychód zapisem:
Wn Rachunek bankowy
Ma Pozostałe przychody operacyjne.

Oczywiście jeśli zdarzenie miało charakter losowy to należy jego skutki ująć jako straty albo zyski nadzwyczajne.

art. 3 ust. 1 pkt 32 i 33, art. 28 ust. 8 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)
art. 16g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *