Kaucja w księgach rachunkowych

Proszę pamiętać, że kaucja to suma pieniężna złożona, jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.
Jej cechą charakterystyczną jest to, że może ona zostać wykorzystana tylko w ściśle określonym przypadku, tj. w razie niedopełnienia zobowiązania. Najczęściej kaucja stosowane jest, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. I właśnie od charakteru umowy podstawowej powinien zależeć charakter o raz wysokość kaucji. Zabezpieczenie wykonania umowy, poprzez ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyjny, zabezpieczający, co oznacza, iż ustanowiona jest ona na wypadek, gdyby strona umowy, która złożyła kaucję nie wywiązała się z niej. Wówczas druga strona umowy może zaspokoić się ze złożonej kaucji.

To, co najważniejsze w podatkowego punktu widzenia to, że kaucja nie jest:

1. Przychodem w świetle podatku od osób prawnych, ponieważ nie stanowi zapłaty Anie tez płatności na poczet wykonania w przyszłości świadczenia (art. 12 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.)

2. Obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług art. 29 ust 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.)

3. Przychodem w świetle ustawy o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust 11 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)

W chwili jej otrzymania ujmowana będzie, zatem na kontach

  • WN Rachunek bankowy
  • MA Pozostałe rozrachunki – z tytułu kaucji

W sprawozdaniu finansowym otrzymane kaucje prezentowane są, jako zobowiązania długo- albo krótkoterminowe w zależności od terminy, kiedy jednostka powinna zgodnie z warunkami umowy tę kaucję zwrócić.

Proszę pamiętać, że z kaucją możemy mieć do czynienia tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy wyraźnie dotyczy zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, albo zabezpieczenia majątku. Nie może ona nosić żadnych symptomów wynagrodzenia za jakieś świadczenie.

Podstawa prawna
Art. 12 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.)
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, ze zm.)
art. 6 ust 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)

Jedna myśl na temat “Kaucja w księgach rachunkowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *