Uchybienie formy czynności prawnej przy wniesieniu prawa własności nieruchomości jako wkładu do spółki osobowej

Warte przeanalizowania są natomiast skutki uchybienia w umowie spółki formie przewidzianej dla wniesienia uzgodnionego wkładu, które są różnie oceniane w literaturze. Z winno się zauważyć, iż brak wymaganej przepisami Kodeksu cywilnego formy ze względu na przedmiot wkładu niepieniężnego, nie powoduje automatycznie nieważności całej czynności prawnej, co wynika z przyjęcia, że jeżeli nieważnością dotknięta jest część umowy spółki, to czynność pozostaje w mocy, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa spółki nie zostałaby zawarta. Prezentowany jest też pogląd, że w razie zawarcia w zwykłej formie pisemnej umowy spółki, która zobowiązuje do wniesienia aportu w postaci nieruchomości, konieczne jest zawarcie umowy przeniesienia własności o charakterze zobowiązująco – rozporządzającym pomiędzy wspólnikiem a spółką po rejestracji.  Należy jednak podkreślić, iż zawarcie umowy spółki w zwykłej formie pisemnej pomimo, iż umownym wkładem do spółki ma być nieruchomość powinno być oceniane negatywnie na gruncie dbałości o interesy przyszłej spółki. Powyższe rozwiązanie w praktyce może wywoływać wątpliwości, co do swej ważności lub skuteczności i w tym kontekście interes spółki zostanie właściwie zabezpieczony.

Warto również podkreślić, iż uchybienie przepisom w zakresie formy czynności prawnej uniemożliwi zwrócenie się do sądu ze stosownym powództwem o wniesienie przedmiotowej nieruchomości do spółki z uwagi na treść art. 390 par. 2 (niedochowanie formy czynności prawnej), a powództwo o wydanie nieruchomości winno zostać uznane za bezprzedmiotowe wobec nie nabycia przez spółkę prawa własności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *