Niedługo wejdzie w życie nowelizacja prawa ochrony konkurencji i konsumentów

Głównym założeniem zmian w przepisach ochronie konkurencji i konsumentów jest zwiększenie ochrony konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję. W ramach nowelizacji ustawy wprowadzano nieznaną do tej pory w polskim porządku prawnym instytucję prawną umożliwiającą Prezesowi UOKiK skierowanie ostrzeżenia o podejrzeniu naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Takie ostrzeżenie będzie następowało w przypadku stosowania przez przedsiębiorcę praktyki skierowanej do szerokiego kręgu konsumentów, która może narazić ich „na znaczne niedogodności finansowe lub inne niekorzystne skutki”. Dodatkowo, znowelizowane przepisy obok funkcjonującej obecnie odpowiedzialności finansowej przedsiębiorstwa (kary w wysokości do 10% obrotu) wprowadzają m.in. odpowiedzialność finansową osób fizycznych zarządzających przedsiębiorstwem. Istotnie wydłużono też okres, w którym Urząd będzie mógł wszcząć postępowanie antymonopolowe, z 1 roku do 5 lat.

Inne zmiany wynikają z kolei z właśnie przyjętych przez Radę Ministrów rozporządzeń. Otóż w ramach tychże rozporządzeń uregulowano kwestię programu łagodzenia kar, informacji i dokumentów koniecznych do zgłoszenia koncentracji i obliczania obrotu przy zamiarze fuzji lub przejęcia.

Pierwsze z rozporządzeń reguluje procedurę związaną z rozpatrywaniem przez UOKiK wniosków leniency (program łagodzenia kar dla uczestników zmowy cenowej). Ponadto rozporządzenie precyzuje sposób postępowania w przypadku, kiedy wniosek złożony przez przedsiębiorcę obejmuje również osobę fizyczną.

Pozostałe rozporządzenia dotyczą procedury koncentracji przedsiębiorstw. Pierwsze z rozporządzeń precyzuje sposoby obliczania obrotu podmiotów biorących udział w transakcji. Natomiast drugie – zakres informacji i dokumentów, jakie należy podać we wniosku o zgodę na fuzję lub przejęcie (tzw. WID).

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *