ZUS również wydaje interpretacje

Podmiotem uprawnionym o wystąpienie do ZUS z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji jest każdy przedsiębiorca. Jednakże interpretacja może dotyczyć wyłącznie tych przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez tego przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. Natomiast w przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.
Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać:

– firmę przedsiębiorcy;
– oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
–  numer identyfikacji podatkowej (NIP);
– numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej;
– adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Udzielenie interpretacji przez ZUS następuje w drodze decyzji, od której przysługuje przedsiębiorcy odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

ZUS jest zobligowany do wydania interpretację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w tym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.
Interpretacja wydana przez ZUS nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji. Co niezwykle istotne, interpretacja jest wiążąca ZUS i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Natomiast nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

Jedna myśl na temat “ZUS również wydaje interpretacje”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *