Niska skuteczność MF w poborze podatków

Wyniki kontroli przeprowadzonej przez NIK pozwalają stwierdzić, iż UKS i US nie przeprowadziły skutecznych działań, które zapobiegłyby uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. NIK podkreśliła, iż największym problemem jest brak w Polskim systemie podatkowym klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania pozwalającej organom podatkowym na skuteczną walkę z podatnikami, którzy podejmujących fikcyjne działania gospodarcze i tworzących sztuczne konstrukcje prawne celem osiągnięcia korzyści podatkowych. Sekretarz Stanu Jacek Cichoń zaznaczył, iż w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej zostanie uregulowana ww. klauzula. Należy wskazać, iż problem skutecznego poboru podatków dotknął również samorządy, gdyż przeprowadzona przez NIK kontrola wykazała, iż 32 % samorządów nierzetelnie prowadzi bądź nie weryfikuje danych zawartych w informacjach i deklaracjach składanych przez podatników, a 53,6 % organów podatkowych (tj. wójt, burmistrz, prezydent miasta) nie skorzystało wcale z możliwości kontroli podatników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *