Nowe stawki odsetek za zwłokę

W 2016 r. do zaległości podatkowych powstałych od dnia 1 stycznia 2016 r. stosuje się obniżoną stawkę odsetek w wysokości połowy stawki podstawowej (obecnie 4 %), pod warunkiem złożenia, samodzielnie, bez udziału organu podatkowego, korekty deklaracji w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Jednocześnie, stawka obniżona o połowę (obecnie 4 %) będzie także stosowana w odniesieniu do zaległości podatkowych powstałych przed dniem 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem złożenia korekty deklaracji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
Podwyższona stawka odsetek za zwłokę, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. w wysokości 150 % stawki podstawowej (obecnie 12%) w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach.
Stawka podwyższona znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy organ podatkowy wykryje w toku prowadzonych procedur podatkowych (czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) zaniżenie zobowiązania podatkowego (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w kwocie przekraczającej 25 % kwoty należnej i wyższej niż kwota pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (9.250,00 PLN) albo brak deklaracji i zapłaty podatku. W przypadku samodzielnej weryfikacji przez podatnika prawidłowości złożonej deklaracji i – w razie ujawnienia błędów – złożenia korekty i zapłaty zaległości zastosowanie znajdzie stawka obniżona (bez względu na wysokość ujawnionej zaległości).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *