Zmiana niektórych przepisów po nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego

Co do zasady, każde pismo procesowe powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Wskazać należy, że zgodnie ze znowelizowaną treścią art. 126 § 2 k.p.c., gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

W odniesieniu do pozwanego sąd z urzędu ustala jego numer PESEL (o ile pozwany jest osobą fizyczną), jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku, lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Novum stanowią zmiany ustawodawcy w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego. Zgodnie z dyspozycją art. 50529a k.p.c. w elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. W zakresie tego postępowania nałożono na powoda również obowiązek wskazania numeru PESEL lub NIP pozwanego; numeru KRS bądź numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego nie będącego osobą fizyczną, a ponadto także datę wymagalności roszczenia. Zaniechanie zastosowania się do nowych przepisów w elektronicznym postępowaniu upominawczym i oznaczenie nieprawidłowo danych w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności może skutkować nałożeniem przez sąd grzywny na powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *