Nowelizacji ustawy Prawo o notariacie

Projekt nowelizacji wprowadza zasadę jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariuszy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie postępowanie jest niejawne, a na rozprawie mogą być obecni wyłącznie notariusze.

Obecnie jawne postępowanie dyscyplinarne dotyczy: sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, a także adwokatów i radców prawnych. Odmienne traktowanie notariuszy jest zatem nieuzasadnione oraz sprzeczne z zasadą jawności życia publicznego i równości. Ponadto obecny przepis, który wyłącza jawność zewnętrzną, tj. możliwą obecność innych osób na rozprawie, narusza konstytucję. Ustawa zasadnicza gwarantuje każdemu obywatelowi prawo udziału w rozprawie, o ile nie jest konieczne wyłączenie jawności.

Biorąc to pod uwagę, sąd dyscyplinarny będzie mógł wyłączyć jawność postępowania dyscyplinarnego ze względu na konieczność ochrony tajemnicy notarialnej lub innej prawnie chronionej. Chodzi o sytuacje, gdy ujawnienie tych tajemnic mogłoby zagrażać dobru państwa lub ważnemu interesowi prywatnemu. Sąd dyscyplinarny będzie mógł także utajnić postępowanie dyscyplinarne, jeżeli jego jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje. W przypadku wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego wobec notariusza, orzeczenie w jego sprawie ma być ogłaszane publicznie.

Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie nowych zasad, ma się toczyć na podstawie dotychczasowych przepisów.
Znowelizowana ustawa będzie obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

KPRM/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *