Nowy wzór umowy o pracę

Nowelizacja wynika z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do wprowadzonych zmian w Kodeksie Pracy (zmiany nastąpią z dniem 22 lutego 2016 r.) W wyniku planowanych zmian, w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, w celu wykonywania pracy przez okres kadencji bądź gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, przepis art. 29 § 11 Kodeksu pracy będzie nakładał na pracodawcę obowiązek określenia w umowie o pracę tego celu lub tych okoliczności, poprzez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *