Nowy wzór zgłoszenia VAT-R

W stosunku do obecnie obowiązującej wersji wzoru VAT-R w wersji 11 wprowadzono następujące zmiany:

  • w części Objaśnienia przeredagowano „Miejsce składania”;
  • w  części  D  zmienione  nazwę  z „Oświadczenie  podatnika  lub  osoby  reprezentującej podatnika”  na „Podpis  podatnika  lub  osoby  reprezentującej  podatnika”  oraz  usunięto  wyrazy „Oświadczam, że  są  mi  znane  przepisy  Kodeksu  karnego  skarbowego  o odpowiedzialności  za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością” (zapis o odpowiedzialności został zastąpiony pouczeniem na  końcu  wzoru „Za  podanie  nieprawdy  lub  zatajenie  grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym”;
  • z  poz.  „Podpis  (i  pieczątka)  podatnika  lub  osoby  reprezentującej  podatnika”  usunięto wyraz „(i pieczątka)”;
  • uaktualniono metrykę ustawy o podatku VAT;

Obecnie obowiązującą 11 wersję wzoru VAT-R można wykorzystywać jeszcze do dnia  30  czerwca  2016  r.,  z zastrzeżeniem, iż  osoby  prawne  oraz  jednostki  organizacyjne  niemające  osobowości prawnej   będą   składać   zgłoszenia   według   tego   wzoru   do   naczelnika   urzędu   skarbowego właściwego  ze  względu  na  adres  siedziby,  osoby  fizyczne  do  naczelnika  urzędu  skarbowego właściwego  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania, a  podmioty  nieposiadające  siedziby działalności   gospodarczej   lub   stałego   miejsca   prowadzenia   działalności   gospodarczej   na terytorium kraju do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *