Wydatkowanie środków z funduszy europejskich przez przedsiębiorców

Wątpliwości przedsiębiorców niejednokrotnie budzą zwłaszcza ogólne zapisy instytucji biorących udział w udzieleniu dofinansowania, odwołujące się do obowiązku stosowania np. „Odnośnych Dyrektyw” przy zawieraniu umów mających na celu zrealizowanie zamierzenia, na które udzielane jest dofinansowanie.

Przykładowo powołany wyżej zapis jest o tyle nie precyzyjny, że wprowadza niepewność, co do obowiązku stosowania przepisów prawa przez beneficjentów. Jeżeli bowiem np. dofinansowanie lub inna pomoc udzielana jest przedsiębiorcy pod warunkiem przestrzegania „odnośnych dyrektyw” przy udzielaniu zamówień można wówczas jedynie domyślać się, iż udzielający dofinansowania miał na myśli przede wszystkim Dyrektywę 2004/17/WE dotyczącą zamówień sektorowych oraz Dyrektywę 2004/18/WE w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Nie mniej jednak należy podnieść, iż dyrektywy unijne nie są co do zasady przeznaczone do bezpośredniego stosowania ponieważ kierowane są do państw sygnatariuszy celem wdrożenia do obowiązującego systemu prawnego, a możliwość ich bezpośredniego stosowania zachodzi jedynie w sytuacji gdy zapis dyrektywy nie został prawidłowo implementowany, a jednocześnie jest na tyle precyzyjny, że można go bezpośrednio zastosować. Z uwagi na powyższe podmiot krajowy jest w pierwszej kolejności zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) i tak też powinno być interpretowane znaczenie podobnych zapisów.

Z kolei analiza obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wskazuje, iż obowiązek stosowania przepisów tejże ustawy w przypadku prywatnych przedsiębiorców może wynikać, albo z takiego zobowiązania zawartego w umowie o dofinansowanie (art. 3 ust. 3 Pzp), lub w sytuacji łącznego zajścia przesłanek wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 5 Pzp, a to:

a)ponad 50 % wartości udzielanego zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a (jednostki sektora finansów publicznych),
b)wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c)przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.

W pozostałych przypadkach beneficjent nie będzie obowiązany stosować przepisów Pzp, a co za tym idzie także przedmiotowych „odnośnych dyrektyw”, co jednak nie zmienia faktu, iż środki przyznawane w ramach dofinansowania kwalifikowane są jako środki publiczne, a więc ich wydatkowanie podlega reżimowi ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 47 ustawy o finansach publicznych realizacja zadań finansowanych ze środków publicznych, zatem reguły wykonania tych zadań, są analogiczne do zasad, jakimi rządzi się wydatkowanie środków publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Analogicznie art. 47 ustawy o finansach publicznych wymaga od podmiotów zainteresowanych sfinansowaniem określonego zadania ze środków publicznych przedstawienia oferty gwarantującej jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *