Obowiązek podatkowy przy imporcie usług ciągłych

Jeśli natomiast strony ustalą miesięczne lub kwartalne terminy płatności, obowiązek podatkowy powstanie z upływem każdego miesiąca lub kwartału. W każdym przypadku obowiązek podatkowy powstanie także w momencie faktycznej wypłaty wynagrodzenia przed zakończeniem świadczenia usług.
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 marca 2011 roku (sygn. IPPP3/443-1169/10-4/JF).

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest spójna z obowiązującym stanem prawnym. Zgodnie z przepisami ustawy o  VAT, co do zasady, w przypadku usług ciągłych, jeśli strony transakcji ustaliły dla importu usług następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługi te uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu rozliczeniowego. Natomiast usługi świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upływają terminy rozliczeń lub płatności, uznaje się za wykonane z upływem każdego roku. Dla rozpoznania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług bez znaczenia pozostaje natomiast moment wystawienia faktury przez usługodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *