Obowiązki sprawozdawcze operatorów platform cyfrowych w Unii Europejskiej

Nowe zasady sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych nie będą obciążeniem, za to ujednolicą i ustandaryzują sposób procedowania i przekazywania informacji o sprzedaży organom administracji podatkowych w UE. Ministerstwo Finansów chce zadbać, aby proces implementacji przebiegł w dialogu z rynkiem. W tym celu zorganizowano prekonsultacje społeczne założeń.

Jednym z czołowych obszarów działalności za pośrednictwem Internetu są platformy cyfrowe pośredniczące w obrocie towarami i usługami. Umożliwiają one kojarzenie dostawców towarów i usług z ich nabywcami. Obszar tej działalności jest olbrzymi ponieważ obejmuje m.in. online marketplace, media społecznościowe, gdzie swoje towary i usługi mogą oferować zarówno duże podmioty jak i osoby fizyczne.

To prowadzi do poważnych wyzwań, jeżeli chodzi o możliwości śledzenia i wykrywania przez organy podatkowe zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Problem może być większy, jeśli transakcje pomiędzy nabywcami a dostawcami mają charakter transgraniczny, a operatorzy platform są zlokalizowani w innym państwie. W efekcie, istnieje ryzyko tworzenia się nierówności szans podatników prowadzących działalność w Internecie i poza nim. Tworzy to również brak pewności prawnej dla operatorów platform cyfrowych – wskazuje dr Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów.

Perspektywa sprawozdawczości operatorów platform cyfrowych wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom. Dzięki temu, użytkownicy platform, którzy widzieli w tym sposób na uchylanie się od opodatkowania lub unikanie opodatkowania, będą łatwo „widoczni”. Dzięki transparentności konkurencja na wolnym rynku względem sprzedaży w Internecie i poza nim zostanie zachowana.

Główne założenia koncepcji sprawozdawczości

Istotą koncepcji jest to, że operatorzy platform cyfrowych będą przekazywać informacje dotyczące sprzedawców przeprowadzających transakcje za pośrednictwem ich platform. Operator będzie weryfikował w ramach procedury należytej staranności, czy dany sprzedawca podlega raportowaniu. W tym celu operator może polegać na dostępnych publicznie informacjach lub na potwierdzeniu uzyskanym od sprzedawcy. Może również skorzystać z usług zewnętrznego usługodawcy.

Jednocześnie, warto nadmienić, że raportujący operator platformy nie będzie musiał przekazywać informacji o sprzedawcach, jeśli udowodni, że inny raportujący operator platformy, zgłosi tę samą informację w ramach tzw. procedury wyboru jednego państwa członkowskiego.

W tym celu, by operatorzy platform cyfrowych dla celów sprawozdawczych nie musieli rejestrować się za każdym razem, przewiduje się procedurę jednorazowej rejestracji w wybranym państwie członkowskim.

Zgodnie z proponowaną koncepcją, Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł przeprowadzić kontrolę wykonywania przez raportującego operatora platformy obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz obowiązków sprawozdawczych.

W sytuacji, gdy raportujący operator platformy, nie wykona obowiązku sprawozdawczego, bądź wykona go w sposób niepełny, może podlegać karze pieniężnej lub wykreślenia z rejestru jako podatnik VAT.

Powyżej wskazane główne założenia będą stanowiły fundament do dalszych prac Ministerstwa Finansów. Ministerstwo już teraz zaprasza do udziału w pracach operatorów platform cyfrowych, aby przekazali swoje uwagi do założeń. W tym celu zorganizowane zostały prekonsultacje społeczne. Cel jest wspólny – jak najlepsze przepisy prawne, które będą projektowane w kolejnym etapie przyczynią się do uszczelnienia luk prawnych, do zachowania równych szans oraz zapewnienia pewności prawnej i podatkowej po stronie użytkowników oraz samych operatorów platform cyfrowych – podkreśla Marcin Lachowicz.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *