Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie oznaczenia towaru

W przypadku oferowania towarów w sprzedaży bezpośredniej przedsiębiorca zobowiązany jest do podania co najmniej firmy, numeru NIP, siedziby i adresu. Podobny wymóg dotyczy sprzedaży dokonywanej na odległość, za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych. Niewypełnienie w/w obowiązków podlega karze grzywny, na podstawie
art. 601 § 3 KW.

Źródło: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004, Nr 173, poz. 1807)

 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl 
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *