Standardy, które należy szczególnie uwzględnić w sprawozdaniu za 2009r – część 2

Ponadto należy zaprezentować skutki zmian w MSSF i nowych interpretacji przyjętych przez radę IASB a jeszcze niezaakceptowanych przez KE.
W tej części przedstawiamy interpretacje, które ponowno się uwzględnić sporządzając sprawozdanie finansowe.KIMSF 11 Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje na nabytych akcjach własnych Interpretacja daje wytyczne dotyczące ujęcia transakcji, w których jednostka rozlicza płatności w instrumentach kapitałowych jednostki lub spółki dominującej.
KIMSF 13 – Programy lojalnościowe – Interpretacja daje wytyczne dotyczące rozpoznawania przychodów przez podmioty oferujące programy lojalnościowe swoim klientom za nabywanie dóbr i usług. Interpretacja wskazuje, że jednostka powinna alokować część przychodów ze sprzedaży do rozliczeń międzyokresowych z tytułu programów lojalnościowych i odraczać rozpoznanie tych przychodów w tej części.
KIMSF 14 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności Interpretacja daje wytyczne, w jakich przypadkach zwroty lub zmniejszenia z tytułu przyszłych składek powinny być uznawane za dostępne, w szczególności, jeśli istnieje minimalny wymóg w zakresie finansowania przyszłych składek na rzecz pracowników.

KIMSF 15 Umowy dotyczące budowy nieruchomości – Interpretacja odnosi się do ujmowania przychodów i odpowiadających im wydatków przez jednostki, które podejmują się budowy nieruchomości samodzielnie lub przez podwykonawców. Interpretacja zawiera wskazówki, w jaki sposób ustalić, czy umowa na budowę nieruchomości podlega zakresowi MSR 11 „Umowy na usługi budowlane” lub MSR 18 „Przychody” oraz kiedy przychody z budowy powinny być rozpoznawane.

KIMSF 12 – Porozumienia o świadczenie usług publicznych – Interpretacja udziela wskazówek dotyczących księgowego ujmowania przez operatorów koncesjonowanych usług między sektorem publicznym a prywatnym.

KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą Interpretacja ma zastosowanie do jednostek, które zabezpieczają ryzyko kursowe wynikające z ich inwestycji netto w jednostkach zagranicznych i chcą zastosować zasady rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSR 39. Ta interpretacja ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku, ale można ją uwzględnić wcześniej. Należy przy tym poinformować czytelników sprawozdania finansowego.

Ponadto warto pamiętać o tzw. projekcie rocznych aktualizacji – Zmiany do MSSF 2008 – Rada, ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała „Zmiany do MSSF”, które aktualizują 20 standardów. Aktualizacja dotyczy prezentacji, rozpoznawania oraz wyceny a także obejmuje zmiany terminologiczne i edycyjne. Większość ze zmian ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r.

 Kolejne część artykułu ukaże się w najbliższy wtorek.

Jedna myśl na temat “Standardy, które należy szczególnie uwzględnić w sprawozdaniu za 2009r – część 2”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *