Standardy, które należy szczególnie uwzględnić w sprawozdaniu za 2009r – część 1

Ponadto należy zaprezentować skutki zmian w MSSF i nowych interpretacji przyjętych przez radę IASB a jeszcze niezaakceptowanych przez KE.

Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2009 rok należy zastosować:
MSSF 8 „Segmenty operacyjne” – Standard specyfikuje jak jednostka powinna prezentować dane na temat segmentów operacyjnych i wymaga prezentowania informacji opartych na raportach wykorzystywanych wewnętrznie. Standard wprowadza również wymagania wprowadzenia ujawnień dotyczących produktów, usług, obszarów geograficznych i głównych klientów.
Zmiany do MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego” – Standard wprowadza wymóg kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego, które są powiązane z określonymi aktywami. Dotyczy to aktywów, które wymagają znaczącego czasu do przygotowania ich do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. Kapitalizacja kosztów finansowania zewnętrznego ma zastosowanie jedynie do aktywów wycenianych według kosztu historycznego. Zmiany do MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych – Zmiana wprowadza zestawienie całkowitych dochodów, które zastępuje rachunek zysków i strat i zawiera wszystkie zmiany kapitały własnego, które nie wynikają z transakcji z akcjonariuszami. Jednostka może prezentować dwa zestawienia: rachunek zysków i strat i zestawienie całkowitych dochodów. Zmieniony MSR 1 wprowadził również wymóg prezentowania sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) na początek najwcześniej prezentowanego okresu porównawczego, w przypadku, gdy jednostka dokonuje korekt danych porównawczych wynikających z reklasyfikacji, zmian zasad rachunkowości lub wynikających z korygowania błędów. Zmieniony MSR 1 wpływa na prezentację sprawozdań finansowych Grupy, ale nie ma wpływu na ujęcie i wycenę poszczególnych transakcji i sald.

Zmiana do MSSF 2 – Płatności w formie akcji – Zmiana daje wytyczne dotyczące warunków nabywania uprawnień oraz wprowadza nakaz takiego samego traktowania księgowego warunków nabywania uprawnień powiązanych z okresem zatrudnienia i wydajnością.
Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: Prezentacja i do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – instrumenty finansowe z opcją wykupu na żądanie posiadacza i zobowiązania powstające w wyniku likwidacji. Zmiany wymagają, aby jednostki kwalifikowały do kapitałów instrumenty finansowe z opcją wykupu na Żądanie posiadacza oraz instrumenty lub ich składowe, które nakładają na jednostkę obowiązek wobec innego podmiotu przyznania wypłaty odpowiedniego udziału w aktywach netto tylko w przypadku jej likwidacji. Wymagane są dodatkowe ujawnienia dotyczące instrumentów, na które mają wpływ omawiane zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *