Standardy, które należy szczególnie uwzględnić w sprawozdaniu za 2009r – cześć 3

Ponadto należy zaprezentować skutki zmian w MSSF i nowych interpretacji przyjętych przez radę IASB a jeszcze niezaakceptowanych przez KE. Te najnowsze zaprezentowaliśmy w poprzedniej części.

Niektóre jednostki mogą zastosować już od 1 stycznia 2009 nowe wersje MSR 27 i MSSF 3. Ich obowiązkowe uwzględnienie jest dopiero za okresy roczne rozpoczynające się po 1 lipca 2009 r., ale można je zastosować wcześniej.

Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych oraz zmiana do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Zmiany zawierają nowe wytyczne dotyczące ujęcia nabycia jednostek zależnych i połączenia jednostek gospodarczych. Jednostki mogą zdecydować o wcześniejszym wprowadzeniu zmienionego standardu od dnia 1 stycznia 2009 r. Zmieniony standard nadal stosuje metodę przejęcia do połączeń jednostek gospodarczych, lecz z pewnymi istotnymi zmianami. W szczególności, wszystkie płatności za nabycie jednostki gospodarczej ujmowane są według wartości godziwej w dniu przejęcia, przy czym płatności warunkowe klasyfikowane są, jako zobowiązanie a następnie wyceniane w korespondencji z rachunkiem zysków i strat. Dla każdego przejęcia istnieje możliwość wyceny niekontrolujących udziałów w przejmowanej jednostce według wartości godziwej lub według przypadającej na takie udziały proporcjonalnej części aktywów netto jednostki przejmowanej. Wszystkie koszty związane z przejęciem są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat. W przypadku transakcji stopniowego przejęcia kontroli rozliczanych z zastosowaniem Zmienionego MSSF 3 uprzednio posiadane udziały w jednostce stowarzyszonej są przeszacowywane do wartości godziwej, a zysk lub strata wynikające z przeszacowania są ujmowane w rachunku zysków i strat.

Jeśli jednostka przyjęła Zmieniony MSSF 3 z wyprzedzeniem, zobowiązana jest równocześnie przyjąć wcześniej Zmieniony MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe”. Zmieniony MSR 27 wymaga ujmowania skutków wszystkich transakcji dotyczących niekontrolujących udziałów w kapitale własnym, jeżeli nie następuje zmiana kontroli i transakcje te nie będą skutkować powstaniem wartości firmy lub ujęciem zysku lub straty w rachunku wyników. Standard określa również zasady ujmowania transakcji w przypadku utraty kontroli. Zachowany udział w jednostce jest przeszacowywany do wartości godziwej, a zysk lub strata ujmowane są w rachunku zysków i strat. Zaktualizowany MSR 27 nie miał wpływu na bieżący okres sprawozdawczy, gdyż nie miały miejsca żadne transakcje, w wyniku, których zachowany zostałby udział w jednostce po utracie kontroli bądź transakcje dotyczące niekontrolujących udziałów.
Zmieniony MSSF 3 i zmieniony MSR 27 mają zastosowanie prospektywne.

Jeśli jednostka zastosowała nowy MSR 27 i MSSF 3 to musi zwrócić uwagę na zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy i MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt inwestycji w jednostkę zależną, wspólne przedsięwzięcie lub jednostkę stowarzyszoną – Zmiany do MSSF 1 pozwalają jednostkom stosującym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, użyć w ich jednostkowych sprawozdaniach finansowych tzw. opcji zakładanego kosztu dla ustalenia kosztów inwestycji w jednostkę zależną, jednostkę znajdującą się pod wspólną kontrolą lub w jednostkę stowarzyszoną. Ponadto, gdy jednostka dokonuje zmiany struktury swojej grupy przez utworzenie nowego podmiotu, jako swojej jednostki dominującej (przy spełnieniu odpowiednich kryteriów), zmiany wymagają, aby nowa jednostka dominująca dokonywała pomiaru kosztów inwestycji, jako wartości bilansowej jej udziałów w pozycjach kapitałów prezentowanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych pierwotnej jednostki dominującej w dniu reorganizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *