Wyksięgowywanie różnic kursowych z wyceny bilansowej

Powstaje jednak pytanie, co należy uczynić w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego. Naliczone w wyniku wyceny różnice są przecież różnicami niezrealizowanymi.
W praktyce spotykane są trzy podejścia.

Pierwsze zakładające ciągłość wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych mówi – nie robić nic.

Drugie, bardzo często stosowane w praktyce, ponieważ jest wygodne ze względów podatkowych mówi – dokonać wyksięgowania naliczonych na dzień bilansowy różnic kursowych stornem.

Trzecie najrzadziej stosowane zakłada wystornowanie różnic kursowych z chwilą faktycznej regulacji rozrachunków

Jednostka powinna mieć w swojej polityce rachunkowości zapisane, które z tych podejść stosuje. Przyjęta metoda powinna być oczywiście stosowana w sposób ciągły.

Przy stosowaniu metody pierwszej jednostka w dniu faktycznej zapłaty należności lub zobowiązań ujmuje w księgach rachunkowych nowego roku obrotowego tylko zrealizowane różnice kursowe ustalone od początku tego roku obrotowego do dnia zapłaty należności lub zobowiązania.

Jeśli jednostka stosuje metodę drugą to na dzień 1 stycznia roku następnego stornuje (wyksięgowuje) różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy z kont rozrachunków (należności i zobowiązań) w korespondencji z kontem:

1. Jeżeli były to dodatnie różnice kursowe – przychodów finansowych

2. Jeżeli były to ujemne różnice kursowe – kosztów finansowych -.

Ujęcie w księgach rachunkowych rzeczywiście zrealizowanych różnic kursowych, ustalonych za okres od momentu powstania należności lub zobowiązań do dnia ich zapłaty, następuje w dniu uregulowania rozrachunków

Jeśli jednostka stosuje metodą trzecią to w dniu faktycznej regulacji (zapłaty) należności lub zobowiązań stornuje różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy. Następnie (równocześnie) ustala i wprowadza do ksiąg rachunkowych różnice kursowe faktycznie zrealizowane, ustalone za okres od momentu powstania należności lub zobowiązań do dnia ich zapłaty w korespondencji z kontami przychodów lub kosztów finansowych.

Podstawa prawna
Art. 30 ust 1 i 2 ustawy o rachunkowości

Jedna myśl na temat “Wyksięgowywanie różnic kursowych z wyceny bilansowej”

  1. Teoretycznie jest to możliwe, ale raczej mało prawdopodobne skoro uzyskuje regularnie wpłaty z tytułu zaległości podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *