Niższa stawka podatku u źródła

Zgodnie z przepisami updop podstawowa stawka podatku dla dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki z tytułu wypłaconych z Polski odsetek oraz należności licencyjnych wynosi 20%. Niższe stawki przewidują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Podstawowa, 20% stawka może być jednak zmniejszona obecnie do 5%, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • spółka wypłacająca odsetki/należności licencyjne jest polskim rezydentem podatkowym, oraz
  • spółka otrzymująca odsetki/należności licencyjne jest rezydentem podatkowym w innym niż Polska państwie należącym do UE, oraz
  • spółka otrzymująca odsetki/należności licencyjne posiada minimum 25% udziałów w kapitale spółki dokonującej takich wypłat, albo spółka wypłacająca odsetki/należności licencyjne posiada minimum 25% udziałów w kapitale spółki uzyskującej taki dochód, albo inna spółka posiadająca siedzibę w państwie należącym do UE posiada co najmniej po 25% udziałów w kapitale spółki wypłacającej oraz spółki otrzymującej odsetki/należności licencyjne; przy czym okres posiadania co najmniej 25% udziałów w we wszystkich wskazanych przypadkach powinien wynosić co najmniej 2 lata, oraz
  • spółka wypłacająca odsetki/należności licencyjne posiada w chwili wypłaty certyfikat podatkowy spółki otrzymującej odsetki/należności licencyjne.

Odnośnie warunku powiązań kapitałowych, updop przewiduje, że wymagany 2-letni okres posiadania minimum 25% udziałów może upłynąć również po wypłacie odsetek lub należności licencyjnych. Jeżeli jednak w wyniku zbycia udziałów już po wypłacie tych należności, okaże się że warunek ten nie został dochowany, to spółka uzyskująca dochód będzie zobowiązana zapłacić należny podatek wraz z odsetkami.

Updop wprowadza jednocześnie dość ważne ograniczenie w zakresie stosowania niższej stawki podatku do dochodów uzyskanych z tytułu odsetek. Niższa stawka nie ma bowiem zastosowania do przychodów, które zostaną uznane za:

  • przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności odsetkowe,
  • przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika,
  • przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika,
  • przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności.

Polska regulacja w zakresie opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych niższą stawką podatku u źródła opiera się na unijnej dyrektywie nr 2003/49/WE z 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dyrektywa Odsetkowa). Polska obecnie korzysta z okresu przejściowego w zakresie dostosowania przepisów krajowych do przepisów Dyrektywy Odsetkowej. Dlatego też spełnienie ww. warunków pozwala obecnie jedynie na zmniejszenie stawki podatku ze standardowych 20% do 5%. Docelowo jednak, od 1 lipca 2013 roku, spełnienie wymagań stawianych przez updop będzie oznaczało całkowite zwolnienie z podatku u źródła odsetek oraz należności licencyjnych wypłacanych przez polskie spółki na rzecz spółek z siedzibą w UE. Warto zauważyć, że większość państw UE nie korzystało z okresów przejściowych, od razu wprowadzając do swoich wewnętrznych przepisów podatkowych możliwość zwolnienia z podatku. Część z państw skorzystała z możliwości odroczenia w czasie zwolnienia podatkowego jedynie w odniesieniu do należności licencyjnych (Hiszpania, Czechy, Słowacja). Polsce, obok Grecji, Portugalii oraz Łotwy pozwolono na stosowanie obniżonych stawek podatku przez najdłuższe, 8-letnie okresy przejściowe.

Podstawa prawna: art. 21 ust. 3 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 6 i 7 ustawy z 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Jedna myśl na temat “Niższa stawka podatku u źródła”

  1. Jeśli prezes był powołany uchwałą wspólników to odwołać go mogą wspólnicy – nawet jeśli 1 wspólnik ma większość….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *