Znowelizowana procedura ubiegania się o zwrot VAT

Implementacja przepisów przedmiotowej dyrektywy Rady do polskiego porządku prawnego wy-maga zmian zarówno w ustawie o tym podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniu regulującym zwrot VAT podmiotom zagranicznym. Na stronach sejmowych znajduje się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wraz z projektami aktów wykonawczych mający na celu dostosowanie polskich przepisów o podatku od towarów i usług do przepisów Unii Europejskiej. Do projektu dołączone zostały dwa projekty rozporządzeń:
– projekt rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom wydany na podstawie art. 89 ust 5 ustawy o VAT,
– projekt rozporządzenia w sprawie składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europej-skiej przez podatników podatku od towarów i usług wydany na podstawie art. 89 ust 8 ustawy o VAT.

Do 31 grudnia 2009 r. obowiązują obecne zasady zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych. Natomiast do wniosków o zwrot podatku VAT składanych od 1 stycznia 2010 r. będą obowią-zywały  znowelizowane zasady, które są korzystniejsze dla przedsiębiorców.
Zgodnie z  przepisami wspólnotowymi wnioski o zwrot VAT składane będą elektronicznie za pośrednictwem administracji państwowej państwa członkowskiego siedziby lub stałego miejsca zamieszkania do państwa członkowskiego zwrotu. Wnioski o zwrot VAT w formie papierowej zostaną zastąpione przez wnioski elektroniczne. Natomiast termin właściwy do składania wnio-sków ulegnie wydłużeniu o trzy miesiące. Od początku 2010 roku wnioski składać będzie można do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Państwo członkowskie siedziby bezzwłocznie przesyła wnioskodawcy elektroniczne potwierdzenie otrzymania wniosku.
Zgodnie z przedmiotowymi  przepisami państwo członkowskie siedziby dokonuje wstępnej oceny wniosku. Państwo członkowskie siedziby nie przekazuje wniosku o zwrot podatku VAT państwu członkowskiemu zwrotu, jeżeli w okresie, do którego odnosi się wniosek podatnik w państwie członkowskim siedziby:

– nie był zarejestrowany jako podatnik VAT,

– wykonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku,

– był zwolniony z VAT jako mały podatnik,

– był zwolniony z VAT jako rolnik ryczałtowy.

Niewątpliwie uproszczeniem dla przedsiębiorców będzie brak wymogu załączania do wniosku oryginałów faktur VAT. Natomiast w przypadku, gdy kwota netto na fakturze lub dokumencie celnym będzie przekraczać równowartość w złotych 1.000 Euro, a przy fakturze dokumentu-jącej nabycie paliwa, gdy kwota netto będzie przekraczać równowartość w złotych 250 Euro, podmiot uprawniony będzie zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o zwrot VAT kopii faktur lub dokumentów celnych w formie elektronicznej

Niezmiernie istotne dla podmiotów uprawnionych do zwrotu podatku VAT są zapisy odnośnie terminu dokonania zwrotu. Podstawowym terminem na wydanie decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku VAT będą 4 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jeśli konieczne będzie pozyskanie dodatkowych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji w sprawie zwrotu VAT, termin wydania tej decyzji może być przedłużony do 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji, termin zwrotu podatku VAT może zostać przedłużony maksymalnie do 8 miesięcy, licząc od dnia otrzymania wniosku.

Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami organ podatkowy będzie miał 10 dni od dnia wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku VAT na przekazanie kwoty podatku VAT na konto wnioskodawcy. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu organ podatkowy będzie zobowiązany do wypłaty odsetek z tytułu opóźnienia w zwrocie podatku VAT w wysokości odsetek, które będą odpowiadały odsetkom za opóźnione zwroty krajowe.

Poniższa tabela przedstawia porównanie obecnej procedury zwrotu VAT z procedurą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

 

Zasady zwrotu VAT do 31 grudnia 2009 r.

Zasady zwrotu VAT od 1 stycznia 2010 r.

Wniosek należy złożyć w państwie członkowskim, w których spółka ubiega się o zwrot VAT;

Wniosek o zwrot VAT należy złożyć w państwie członkowskim, w którym podmiot uprawniony ubiega się o zwrot VAT, ale za pośrednictwem portalu internetowego kraju, w którym podmiot uprawniony ma siedzibę;

Obowiązek składania wniosków o zwrot w formie papierowej;

Obowiązek składania wniosków o zwrot w formie elektronicznej;

Termin do składania wniosków – do 30 czerwca roku następującego po okresie zwrotu;

Termin do składania wniosków – do 30 wrzenia roku następującego po okresie zwrotu;

Konieczność załączenia do wniosku oryginałów faktur VAT;

Brak konieczności dołączanie do wniosku oryginałów faktur VAT. Należy jednak dołączyć do wniosku składanego elektronicznie kopie faktur lub dokumentów celnych, w przypadku gdy podstawa opodatkowania jest większa niż równowartość w złotych kwoty 1.000 EUR (przy nabyciu paliwa, gdy podstawa opodatkowania jest większa niż równowartość w PLN – 250 EUR);

Konieczność załączenia do wniosku zaświadczenia wskazującego, że podmiot uprawniony jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w kraju siedziby;

Brak konieczności załączenia zaświadczenia potwierdzającego rejestrację na VAT w kraju siedziby;

Kwota wnioskowanego zwrotu nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:

– 200 EUR – w przypadku wniosku dotyczącego trzymiesięcznego okresu,

– 25 EUR – w przypadku, gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku;

Kwota wnioskowanego zwrotu nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:

– 400 EUR – w przypadku wniosku dotyczącego trzymiesięcznego okresu,

– 50 EUR – w przypadku, gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku;

Termin na wydanie decyzji i dokonanie zwrotu wynosi 6 miesięcy od złożenia wniosku. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, Naczelnik Urzędu Skarbowego przedłuża termin na dokonanie zwrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego;

Wnioski będą musiały zostać rozpatrzone w ciągu 4 miesięcy od daty otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony maksymalnie do 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, a pieniądze wypłacone nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wydania decyzji;

Brak jednoznacznych przepisów dotyczących wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu VAT.

W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, urząd skarbowy będzie zobowiązany do wypłaty odsetek.

 

Podstawa prawna: Dyrektywa Rady 2008/ 9/WE z 12 lutego 2008 r., określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w innym państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (DzUrz UE L 44/23), Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2222 z dnia 28 lipca 2009 r.)

Jedna myśl na temat “Znowelizowana procedura ubiegania się o zwrot VAT”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *