Zwolnienia podmiotowe w podatku VAT

Możliwość podwyższenia limitu wynika z upoważnienia Rady UE 2009/790/WE z 20 października 2009 r., gdyż pierwotnie Dyrektywa 2006/112/WE w art. 287 przewidywała limit zwolnienia podmiotowego dla Polski jedynie w wysokości 10.000 EUR.
W związku ze zwiększeniem limitu obrotu uprawniającym do zwolnienia ustawodawca przewidział również furtkę dla tych podatników, którzy w 2010 r. przekroczyli limit ustalony na ten rok (tj. 100.000 zł), ale nie przekroczyli jeszcze progu ustalonego na rok kolejny (tj. 150.000 zł). Zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy ci mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT o ile pisemnie powiadomili o zamiarze chęci skorzystania ze zwolnienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Termin dla złożenia zawiadomienia upłynął 17 stycznia 2011 r.
Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane dla tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli wykonywanie czynności opodatkowanych w 2010 r. i u których łączna wartość sprzedaży ustalona proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności w ciągu całego roku przekroczyła limit ustalony na rok 2010, a nie przekroczyła docelowego limitu z 2011 r. (150.000 zł).
Gdyby powyższych przepisów przejściowych nie było podatnicy, którzy przekroczyli limit określony na 2010 r., ale w związku z podwyższeniem limitu mieliby prawo do zwolnienia w 2011 r., nie mogliby z niego skorzystać. Wynika tak z uregulowań art. 113 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – ustawa o VAT, który pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przez okres roku liczony od końca roku, w którym prawo do zwolnienia zostało utracone.
Niewątpliwie podwyższenie limitu obrotu należy uznać za zmianę korzystną dla drobnych przedsiębiorców, których większa liczba może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Warto przypomnieć, że podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego ma prawo prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży oraz nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych. Jednak musi wypełnić minimalne obowiązki nałożone na niego przez ustawodawcę m.in. jest zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień. Taka ewidencja może zostać uzupełniona ewentualnie później, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym.
Zasady obliczania limitu obrotu nie uległy zmianie. Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy o VAT do wartości sprzedaży nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług, które są zwolnione od podatku, a także dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Co istotne, prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego nie przysługuje w przypadku dokonania określonych rodzajów transakcji takich jak:

a) import towarów lub usług;
b) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dopiero po przekroczeniu limitu ;,
c) dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Dokonanie tych transakcji nie jest wliczane do limitu obrotu, a zatem nie wpływa na możliwość utraty zwolnienia.

Ze zwolnienia podmiotowego nie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy dokonują szczególnych rodzajów dostaw:

– wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali;
– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
– nowych środków transportu;
– czy terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę.

Brak prawa do zwolnienia dotyczy również podatników świadczących usługi:

a) prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
b) niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Zatem w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonuje wskazanych wyżej dostaw towarów lub też wykonuje powyższe usługi nie będzie miał on możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT. Nie ma w tej sytuacji znaczenia udział wspomnianych transakcji w całkowitej działalności gospodarczej podmiotu. Sam fakt ich wykonywania powoduje brak prawa do zwolnienia podmiotowego.
Reasumując, limit zwolnienia podmiotowego uległ potrojeniu w porównaniu z okresem bazowym (tj. 2009 r.)i osiągnął ostatecznie 150.000 zł, czyli wartość docelową wynikającą z nowelizacji ustawy o VAT z 2 grudnia 2009 r.. Dotychczas Polska posiadała jeden z niższych limitów obrotu uprawniających do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w porównaniu z innymi nowymi państwami członkowskimi. Dzięki powyższej zmianie większa grupa przedsiębiorców będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, a przy tym z uproszczeń przeznaczonych dla drobnych przedsiębiorców.
Podstawa prawna: nowelizacje ustawy z 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1666).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *