Ulga na złe długi – Rozliczenie korekty przez dłużnika w ksiegach rachunkowych, cześć 1

Bowiem w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik ma obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego wynikającego z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności.
Przed 1 stycznia 2013 r. korekta VAT należnego była dokonywana tylko wtedy, gdy dłużnik otrzymała zawiadomienie, że wierzyciel dokonał korekty w trybie art 89a uvat. Teraz taka korekta ma być dokonywana automatycznie, jeśli dłużnik nie zapłaci faktury w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Tak, więc może się zdarzyć, że wierzyciel nie skoryguje podatku w ramach ulgi na złe długi, natomiast dłużnik i tak ma obowiązek do korekty VAT naliczonego.( art, 89b uvat). Podkreślić należy, iż zasady te dotyczą zarówno faktur z 2013 jak i wcześniejszych lat.

Przykład
Spółka nabyła od kontrahenta towar 7 września 2012 r. za 150.000 netto, VAT 34.500zł. Podatek VAT naliczony wynikający z faktury został przez spółkę wykazany w deklaracji VAT -7 za wrzesień 2012r., jako VAT naliczony podlegający odliczeniu. W lutym 2013 minęło 150 dni od dnia wyznaczonego terminu płatności. Faktura nie została uregulowana przez dłużnika.

Spółka ma zatem obowiązek zmniejszyć w deklaracji za luty 2013 kwotę podstawy VAT naliczonego i sam VAT naliczony odpowiednio o kwoty 150.000 zł i  34.500.

W księgach rachunkowych korekta VAT naliczonego będzie ujmowana zapisem

  • Wn Pozostałe koszty operacyjne NKUP 34500zł
  • Ma Rozrachunki z tytułu VAT naliczonego 34.500 zł

Korekty tej podatnik nie musi dokonywać jedynie, gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym minie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. W przypadku częściowego uregulowania należności, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Dłużnik więc nie musi „cofać” się do okresu rozliczeniowego, w którym odliczył podatek VAT z zaległej faktury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *