Ulga na Internet

Podstawa prawna
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – u.p.d.o.f., wprowadzonym przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 263, poz. 2619):
„podstawę obliczenia podatku stanowi dochód podatkowy pomniejszony o kwotę wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł”.
Charakter prawny i cele ulgi podatkowej
Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60:
„ulgami podatkowymi są przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenia podstawy opodatkowania lub wysokości podatku (…)”.
Ulgi podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności podatku. Ich ustanowienie ma na celu wspieranie określonych rodzajów działalności, stanowią zachętę do określonych działań. Ulga na Internet ma zrekompensować użytkownikom Internetu zwiększenie kosztów dostępu do sieci związanych z likwidacją zwolnienia w podatku od towarów i usług na usługi Internetowe i opodatkowaniem ich stawką w wysokości 22%. Rozwój edukacji oraz budowa społeczeństwa informacyjnego niewątpliwie wymaga bowiem upowszechnienia dostępu do Internetu. Prawo do omawianej ulgi podatnik nabywa z mocy prawa.
Warunki ulgi
Odliczeniu podlegają wydatki:
1) z tytułu użytkowania sieci Internet,
2) gdy użytkowanie sieci Internet ma miejsce w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika,
3) w wysokość nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł,
4) udokumentowane wyłącznie fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 26 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f.).
Pojęcie „użytkowania sieci Internet”
„Sieć Internet” to sieć komputerowa o światowym zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłączone. Pojęcie użytkowania na gruncie art. 26 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. należy interpretować zgodnie z jego potocznym rozumieniem jako „używać czegoś, korzystać z czegoś, zwłaszcza korzystać w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek, eksploatować”. W związku z tym odliczeniu podlegają przede wszystkim wydatki z tytułu dostępu do sieci ponoszone na rzecz podmiotów świadczących usługi tego rodzaju. Nie wchodzą w zakres ulgi wydatki na zakup urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu (np. modem) lub zakup oprogramowania.
Miejsce zamieszkania
Odliczeniu podlegają jedynie wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika. Pojęcie miejsca zamieszkania nie jest równoznaczne z miejscem zameldowania. Zgodnie z treścią art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejsce zamieszkania określają przesłanki faktyczne, jakimi są faktyczne przebywanie oraz zamiar stałego pobytu. O miejscu zameldowania decyduje zaś dokonanie określonych formalności. Zameldowanie na pobyt stały jest jednak istotną przesłanką wskazującą na miejsce zamieszkania, gdyż wskazuje na zamiar stałego pobytu w miejscu takiego zameldowania.
Ulgi podatkowej nie stanowią zatem wydatki związane z użytkowaniem sieci Internet np. w tzw. kawiarenkach Internetowych.
Limit wydatków podlegających odliczeniu
Odliczeniu podlegają jedynie wydatki nieprzekraczające kwoty wskazanej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawę obliczenia podatku można zatem pomniejszyć co najwyżej o kwotę 760 zł rocznie.
Nie ma znaczenia czy wydatki dotyczą użytkowania sieci Internet w roku, którego dotyczy zeznanie roczne, w którym podatnik dokonuje odliczenia wydatków związanych z dostępem do sieci Internet. Znaczenie ma jedynie to czy wydatki zostały poniesione w tym roku podatkowym.
Zasady dokumentowania
Wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci Internet stanowią ulgę podatkową tylko wówczas, gdy zostały udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art. 26 ust. 7 pkt 1 u.p.d.o.f.). Nie ma zatem możliwości udokumentowania tych wydatków innymi środkami dowodowymi. Zasada otwartego postępowania dowodowego oraz swobodnej oceny dowodów jest wyłączona w przypadku ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet.
Faktura nie musi obejmować wyłącznie usług użytkowania sieci Internet. Jeśli jednak dokumentuje wykonanie również innych usług (np. innych usług telekomunikacyjnych), odliczeniu podlegają jedynie te wydatki, które zostały na fakturze wyodrębnione jako zapłata za usługi użytkowania sieci Internet.
Wydatki stanowiące tzw. abonament podlegają odliczeniu jedynie w przypadku, gdy jest on związany wyłącznie z umożliwieniem usługobiorcy dostępu do sieci Internet. W przypadku gdy abonament dotyczy większej ilości usług świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, wydatki ponoszone z tego tytułu nie stanowią ulgi podatkowej.
Faktura powinna być wystawiona na nazwisko podatnika.
8. Sposób rozliczenia ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet
Wydatki z tytułu użytkowania sieci Internet odlicza się od podstawy opodatkowania. Odliczenia można dokonać w zeznaniu rocznym (art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f.). W przypadku nieuwzględnienia wydatków związanych z użytkowaniem Internetu w złożonym zeznaniu rocznym, odliczenia można dokonać w formie korekty zeznania rocznego.

\"\"
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Jedna myśl na temat “Ulga na Internet”

 1. Ustawa z dnia 20.05.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
  wchodzi w życie z dniem 16.07.2010 r.

  Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) po art. 103 dodaje się art. 1031-1036 w brzmieniu:

  „Art. 1031. § 1. Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

  § 2. Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują:

  1) urlop szkoleniowy,

  2) zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

  § 3. Za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

  Art. 1032. § 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 1031 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:

  1) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,

  2) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,

  3) 6 dni – dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

  4) 21 dni w ostatnim roku studiów -na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

  § 2. Urlopu szkoleniowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

  Art. 1033. Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

  Art. 1034. § 1. Pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie.

  § 2. Umowa, o której mowa w § 1, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy niniejszego rozdziału.

  § 3. Nie ma obowiązku zawarcia umowy, o której mowa w § 1, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

  Art. 1035. Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

  1) który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,

  2) z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,

  3) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943,

  4) który w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach

  – jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

  Art. 1036. Pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności na zasadach innych, niż określone w art. 1031 – 1035, mogą być przyznane:

  1) zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,

  2) urlop bezpłatny

  – w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.”.

  Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, nr 57, poz. 352 i nr 75, poz. 473) w art. 21 w ust. 1 pkt 90 otrzymuje brzmienie:

  „90) wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego,”.

  Art. 3. Do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 r.

  Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *