Odpowiedzialność inwestora za zapłatę należności ubocznych względem podwykonawcy, na podstawie art. 647 1 § 5 k.c.

Pomimo, że regulacja ta obowiązuje ponad 10 lat nadal dostarcza wątpliwości w zakresie jej interpretacji. Jedną z kwestii budzących spory tak w orzecznictwie jak i w doktrynie jest kwestia możliwości dochodzenia przez podwykonawcę bezpośrednio od inwestora należności ubocznych tj. odsetki za nieterminową realizację świadczenia przez podmiot, który zawarł umowę podwykonawczą.

Co prawda w piśmiennictwie znane są poglądy, że z istoty odpowiedzialności solidarnej, do której odsyła ustawodawca w art. 6471 § 5 k.c. wynika, że inwestor odpowiada tak jak wykonawca, co obejmuje również odpowiedzialność za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia. Oznaczałoby to, że inwestor odpowiada w terminach ustalonych w umowie o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą (por. Komentarz do art. 647 (1) Kodeksu Cywilnego Agnieszka Damasiewicz). Orzecznictwo jednak obrało odmienny kierunek interpretacyjny dochodząc do wniosku, że z treści art. 6471 § 5 k.c.  wynika, że inwestor może ponosić odpowiedzialność jedynie za wynagrodzenie. wprowadziła możliwość dochodzenia zapłaty przez podwykonawcę bezpośrednio od iSąd Okręgowy we Wrocławiu podzielił bowiem prezentowany w orzecznictwie Sądu Najwyższego pogląd, że inwestor odpowiada jedynie za wynagrodzenie, bez należności ubocznych, które podwykonawcy przysługują od jego kontrahenta. W takim brzmieniu wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 5 września 2012r. IV CSK 91/12, gdzie szeroko omówiono kwestie odpowiedzialności inwestora za należności uboczne, wskazując m.in., że „wykładnia gramatyczna do art. 6471 § 5 k.c. przemawia za ograniczeniem odpowiedzialności inwestora wyłącznie do wynagrodzenia (należności głównej).

W praktyce pojawić się może jeszcze jedna wątpliwość dotycząca odsetek od zwłoki inwestora w uregulowaniu należności, nie zaś zwłoki wykonawcy. Dotychczasowe orzecznictwo wydaje się być w tym zakresie zgodne, że o ile inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę wykonawcy, o tyle ponosi takową za własną zwłokę. Wedle powyższego poglądu podwykonawca może żądać zapłaty odsetek od należności głównej ale tylko od tego dnia, od którego to inwestor pozostaje w zwłoce, a zatem np. od dnia, w którym podwykonawca doręczył inwestorowi wezwanie do zapłaty nieuregulowanego przez wykonawcę wynagrodzenia. W takim przypadku orzeczenie o odsetkach powinno znaleźć swoje uzasadnienie nie w normie, wynikającej z art. 6471 § 5 k.c., lecz w treści art. 481 k.c. W przekonaniu autora niniejszego artykułu w tym zakresie nie istnieje żadne uzasadnienie normatywne ani pozanormatywne, które przemawiałoby za uwolnieniem inwestora od odpowiedzialności za własną zwłokę w realizacji swojej powinności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *