Interesy z upadłym

Zgodnie z ustawą prawo upadłościowe i naprawcze, z chwilą ogłoszenia upadłości, wszystkie zobowiązania upadłego powstałe wcześniej, stają się wymagalne. Będą one zaspokajane z majątku upadłego, czyli z masy upadłości. Takie wierzytelności odzyskiwane są z reguły dopiero po kilku latach i w dodatku w kwocie znacznie pomniejszonej.

Z kolei zobowiązania upadłego, powstałe po dniu ogłoszenia upadłości, są wykonywane od razu, gdy stają się wymagalne. Realizacja przedmiotowych zobowiązań odbywa się więc – w zasadzie – poza formalnym podziałem funduszów masy, z bieżących wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład masy upadłości lub z działalności przedsiębiorstwa.

W przypadku upadłości likwidacyjnej, należności powstałe z czynności syndyka podlegają zaspokojeniu z funduszów masy upadłości w kategorii pierwszej, czyli na bieżąco, w miarę wpływu do masy stosownych sum. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy fundusze masy nie wystarczają na zapłatę, należności te będą zaspokajane w trybie zwykłym, tj. w drodze podziału funduszów masy – jednak nawet wtedy należności powstałe po ogłoszeniu upadłości korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia.

Bardziej ryzykowne jest natomiast zawieranie umów z upadłym w upadłości układowej bądź z zarządcą. Jeżeli przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane, i tu należności takie regulowane są na bieżąco. Jednak jeżeli sąd uchyli układ i zmieni sposób prowadzenia postępowania na obejmujące likwidację majątku, nieuregulowane należności powstałe wprawdzie po ogłoszeniu upadłości układowej, ale przed zmianą na upadłość likwidacyjną będą zaspokajane w zwykłym trybie podziału funduszów masy upadłości, najczęściej w odległej, czwartej kategorii. Dlatego w tym wypadku warto pomyśleć o ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia wykonania takiej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *