Jak wesprzeć organizację pożytku publicznego a jednocześnie skorzystać na tym podatkowo?

Konkurs

Na wstępie należy wskazać, iż konkurs to impreza, przedsięwzięcie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, mające określony program i regulamin, dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp. wyłonionych przez specjalistyczne jury, zwykle wyróżnionych nagrodami.

Koniecznym elementem konkursu jest współzawodnictwo uczestników konkursu. Nie jest zatem dopuszczalna sytuacja, w której nagrody otrzymują wszyscy uczestnicy konkursu (konkurs charakteryzuje się wyłonieniem najlepszych uczestników).

Nie jest dopuszczana również sytuacja, w której otrzymanie nagrody jest związane z elementem „przypadkowości” (np. nagroda jest losowana wśród wszystkich uczestników – w takim przypadku nie mamy do czynienia z konkursem, lecz z grą losową).
W związku z powyższym oraz mając na uwadze analizowane zagadnienie należy wskazać, iż przedmiotowa akcja marketingowa polegająca na zakupie publikacji będących nagrodami w konkursie organizowanym przez  organizację pożytku publicznego nie jest konkursem, gdyż to ww. organizacja jest organizatorem konkursu.

Sponsoring
Mając na uwadze powyższe rozważania, należy wskazać, iż wydaje się, że przedmiotowa akcja marketingowa powinna zostać zaklasyfikowana co do zasady jako sponsoring, ponieważ polega na finansowaniu nagród (podręczników) w zamian za reklamowanie działalności gospodarczej finansującego np. w formie logo na plakatach reklamujących konkurs.
Zgodnie z art. 21 pkt 4 i 5 UoA sponsorowanie to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę, w zamian za informowanie o sponsorowaniu.
Informowanie o sponsorowaniu to prezentowanie informacji zawierającej nazwę sponsora lub jego znak towarowy w związku ze sponsorowaniem.

Powyższe potwierdza Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 27 sierpnia 2010 r. (znak: IBPBI/2/423-788/10/BG) „(…) Sponsoring jest jedną z form promocji, polegającą na skojarzeniu pozytywnego obrazu sponsorowanego ze sponsorem, którego znak towarzyszy imprezom lub działaniom sponsorowanej osoby lub instytucji. Sponsoring uznawany jest za formę reklamy, której przedmiotem jest firma i jej produkty. Sponsorowanie ma także kształtować pozytywny wizerunek firmy i popularyzować jej nazwę na rynku. Zwiększenie popularności firmy może mieć wpływ na wzrost uzyskiwanych przez nią przychodów. Umowa sponsoringu może przybrać formę tzw. sponsoringu właściwego (wzajemność świadczeń) lub sponsoringu niewłaściwego (który swoim charakterem zbliżony jest do darowizny gdyż zawiera się w jednostronnym zobowiązaniu się sponsora do finansowania sponsorowanego) (…)”.

W tym miejscu należy wskazać, iż najistotniejszym elementem sponsoringu jest umowa, która powinna zawierać zapisy dotyczące rodzaju sponsoringu, opisu przedmiotu sponsoringu, praw i obowiązków stron, wartości przekazania i oszacowania świadczenia wzajemnego.

W związku z powyższym, oraz mając na uwadze fakt, iż przekazanie publikacji nie zostało udokumentowane umową należy stwierdzić, iż przedmiotowa akcja marketingowa nie jest również sponsoringiem.

Reklama
Reklama oznacza rozpowszechnianie informacji o danym towarze w celu zwrócenia na niego uwagi i zachęcenia do zakupu; także: środki służące do tego celu, np. plakaty, ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji.
W opinii organów podatkowych, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2011 r., znak: ILPB3/423-970/09-2/AO celem reklamy jest ,,(…) przekazywanie informacji o towarach (usługach) i nakłanianie potencjalnych klientów do ich nabycia. Polega ona głównie na prezentowaniu danego towaru, danej usługi, ewentualnie marki (oznakowania produktu lub producenta), cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych czy nawet prowokujących, aby skłonić jak największą liczbę potencjalnych nabywców do zakupu bądź do korzystania z usługi. Może to być realizowane za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu (plakat, reklama świetlna, reklama w prasie, radiu, telewizji) (…)”.

W związku z oraz mając na uwadze fakt, iż podczas przekazania publikacji nie nastąpiło  rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach dostarczanych i świadczonych przez finansującego w celu zwrócenia na nie uwagi i zachęcenia do ich zakupu, należy stwierdzić, iż przedmiotowa akcja marketingowa nie jest reklamą.

Wnioski
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż w przedmiotowej sprawie wydatki na zakup publikacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 UoVAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W związku z powyższym, należy wskazać, iż publikacje przekazane organizacji pożytku publicznego nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w związku z czym przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku VAT.

Art. 7 ust 2 pkt 2 UoVAT wskazuje, iż przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie inne darowizny jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zgodnie z powyższym, należy stwierdzić, iż przekazanie organizacji pożytku publicznego publikacji nie było dostawą towarów, ponieważ przy ich zakupie nie przysługiwało przedsiębiorcy prawo do odliczenia podatku VAT. W związku z powyższym przekazanie publikacji nie powinno zostać opodatkowane podatkiem VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *